Building No.26 Home Research Publications Members Facilities Activities Research Sponsors Job Opening Contact Us

Faculty


Jiaguang Han, Professor

Building 26#, C-606, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
jiaghan@tju.edu.cn

Mingxia He, Professor

Building 17#, 302, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
hhmmxx@tju.edu.cn

Chunmei Ouyang, Associate Professor

Building 26#, C-509, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
oycm5212@163.com

Zhen Tian, Professor

Building 26#, C-509, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
tianzhen@tju.edu.cn

Jianqiang Gu, Professor

Building 26#, C-509, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
gjq@tju.edu.cn

Yanfeng Li, Associate Professor

Building 26#, C-109, Tianjin University Campus
(+86) 022-27405536
(+86) 022-27404204
yanfengli@tju.edu.cn

Xueqian Zhang, Assistant Professor

Building 26#, C-611, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
alearn1988@tju.edu.cn

Liyuan Liu, Assistant Professor

Building 26#, C-611, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
lyliuma@163.com

Quan Xu, Assistant Professor

Building 26#, C-605, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
quanxu@tju.edu.cn

Yuehong Xu, Research Fellow

Building 26#, C-605, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103
yuehongxu163@163.com

Shengxiang Gan, Scretary

Building 26#, C-611, Tianjin University Campus
(+86) 022-27891015
(+86) 022-27891103

Graduate Students

Jingwei Wu

magic_rusher@163.com

Ligang Chen

chenlg@tju.edu.cn

Xieyu Chen

chenxieyu@tju.edu.cn

Guanhua Ren

rengh@tju.edu.cn

Lu Zhou

zhoulu@tju.edu.cn

Xiaohan Jiang

jiangxiaohan@tju.edu.cn

Kemeng Wang

kemeng@tju.edu.cn

Xi Feng

fengxi@tju.edu.cn

Yongchang Lu

luyongchang@tju.edu.cn

Qingwei Wang

wang_qingwei@tju.edu.cn

Jiaqi Zhang

zjqthz@tju.edu.cn

Yufei Gao

gaoyf@tju.edu.cn

Ridong Jia

799500714@qq.com

Tianyu Shao

shaotianyu@tju.edu.cn

Tong Wu

loft_wt@foxmail.com

Mengyuan Hu

2529131574@qq.com

Boyang Lyu

boyanglyu@outlook.com

Kaiji Chen

kaijichen@tju.edu.cn

Jiajun Ma

361331988@qq.com

Li Niu

niuli@tju.edu.cn

Xingye Yang

yangxingye@tju.edu.cn

Zhihao Yi

530347400@qq.com

Yifan Zhang

764464036@qq.com

Ziying Zhang

ziyingzhang313@163.com

Alumni

Name Former Year Current Position
Dachuan Liang
Dongyang Wang Ph.D. 2018
Ying Zhang Ph.D. 2018
Lingbo Xia Ph.D. 2019
Huifang Zhang Ph.D. 2019
Minggui Wei Ph.D. 2018
Junjie Liu
Xiaoyu Xiong
Qing Yu
Ning Zhang
Pengfei Wang
Huibin Lai
Yue Liu
Jinwu Zhao
Tian Tian
Longling Sun
Yuanzhang Zang M.S. 2013 Engineer, The fiftieth Research Institute of China Electronic Technology Group Corporation
Zhihua Zhu M.S. 2014 Research Assistant, Vanderbilt University, USA
Longqing Cong M.S. 2014 Research Associate, Nanyang Technological University, Singapore
Huihui Jing M.S. 2014 Assistant Professor, Lvliang Univeristy
Liang Ji M.S. 2015 Engineer, The Aviation Industry Corporation of China
Jingqi Yang M.S. 2015 Engineer, China Aerospace Science and Industry Corporation
Xiaoling Zhang M.S. 2015 Patent Examiner, Patent Examination Cooperation Center of The Patent Office, SIPO, Sichuan
Jingyan Li M.S. 2013 Software R&D Engineer, TOPSEC
Shuai Guo M.S. 2013 Research Assistant, Tianjin University
Tao Chen M.S. 2013 Research Assistant, Tianjin University
Yuqiao Chen M.S. 2013 China
Rui Qin M.S. 2014 China
Jiazheng Liu M.S. 2014 China
Quan Li Ph.D. 2016 Assistant Professor, Tianjin University of Technology and Education
Xiaoqiang Su Ph.D. 2016 Assistant Professor, Shanxidatong University
Xueqian Zhang Ph.D. 2016 Assistant Professor, Tianjin University
Yuehong Xu M.S. 2016 Research Fellow, Tianjin University
Zhichuan Xia M.S. 2016 Engineer, Luoyang Institute of Electro-optical Devices
Yuhua Lin M.S. 2016 Patent Examiner, Patent Examination Cooperation Tianjin Center of The Patent Office. SIPO.
Zhe Xu M.S. 2016 Junior Project Manager, The 36th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation
Dongsen Ge M.S. 2017 Product Engineer, II-VI Photonics
Pengfei Li M.S. 2017 Software Engineer, New H3C
Shaoxian Li Ph.D. 2020
Meng Liu Ph.D. 2020
Quanlong Yang Ph.D. 2019
Qiu Wang Ph.D. 2019
Zhao Zhang M.S. 2018
Qingqing Fo M.S. 2018
Peixia Zheng M.S. 2019
Xichen Shi M.S. 2019