Building No.26 Home Research Publications Members Facilities Activities Research Sponsors Job Opening Contact Us

Publications


7. Temporally deuterogenic plasmonic vortices
Xinyao Yuan, Quan Xu, Yuanhao Lang, Zhibo Yao, Xiaohan Jiang, Yanfeng Li, Xueqian Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Nanophotonics (Online) PDF 2024

6. Spectral transfer-learning-based metasurface design assisted by complex-valued deep neural network
Yi Xu, Fu Li, Jianqiang Gu, Zhiwei Bi, Bing Cao, Quanlong Yang, Jiaguang Han, Qinghua Hu and Weili Zhang
  Advanced Photonics Nexus 3(2):026002 PDF 2024

5. Recent Advances in Terahertz Manipulations Using C-Shape-Split-Ring-Resonator Metasurfaces (Review)
Xiaoyuan Hao, Yupeng Chen, Mai Liu, Xuetao Min, Xiaomeng Cheng, Qiu Wang, Quan Xu, Xueqian Zhang and Jiaguang Han
  Advanced Optical Materials 0(2302975) PDF 2024

4. Metasurface-empowered high-efficiency and broadband terahertz vortex beam plates
Li Niu, Xieyu Chen, Yuanhao Lang, Quan Xu, Xueqian Zhang, Jiajun Ma, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 124: 081701 PDF 2024

3. Two-Color-Driven Controllable Terahertz Generation in ITO Thin Film
Yongchang Lu, Xueqian Zhang, Quan Xu, Wenhe Jia, Xi Feng, Xieyu Chen, Yangfan Gu, Yuanmu Yang, Weili Zhang and Jiaguang Han
  ACS Photonics 11,:293−300 PDF 2024

2. Terahertz spectroscopy of water in nonionic reverse micelles
Jiaqi Zhang, Yuyue Yan, Liyuan Liu and Weili Zhang
  Chinese Optics Letters 22(1):013001 PDF 2024

1. Terahertz plasmonic functional devices enabled by multimode interference
Xinyu Ma , Yanfeng Li, Quan Xu , Jiaguang Han
  Optics and Laser Technology 171:110391 PDF 2024

39. Cross-linked HMO/PVA nanofiber mats for efficient lithium extraction from Salt-lake
Shumao Qi, Lu Xu, Haiyang Shao, Chen Huang, Lin Ma, Jiaguang Han, Xiaogang Xue, Mingjin Zhang, Hongjuan Ma
  Separation and Purification Technology 323:124382 PDF 2023

38. Terahertz label-free detection of nicotine-induced neural cell changes and the underlying mechanisms
Mingjie Tang, Mingkun Zhang, Ying Fu, Ligang Chen, Dandan Li, Hua Zhang, Zhongbo Yang, Chunlei Wang, Peng Xiu, Jonathan J. Wilksch, Yang Luo, Jiaguang Han, Haijun Yang, Huabin Wang
  Biosensors and Bioelectronics 241:115697 PDF 2023

37. Ultrafast strategy to self-assemble polyamidoxime PVA nanofibers with solar-induced synergy for enhancing uranium extraction from seawater
Chen Huang, Mengtao Fu, Lin Ma, Chengkai Mao, Yunyou Yao, Xiao Xu, Lu Xu, Jiaguang Han, Xiaogang Xue, Gang Xu, Minghong Wu, Haiyang Shao, Hongjuan Ma
  Chemical Engineering Journal 474:145718 PDF 2023

36. Semiconductor THz Emitting Nanometasurface (STEN)
Kemeng Wang, Yangfan Gu, Yongchang Lu, Jianqiang Gu Ranjan Singh and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials (Online): 2302325 PDF 2023

35. Subcycle surface electron emission driven by strong-field terahertz waveforms
Shaoxian Li, Ashutosh Sharma, Zsuzsanna Márton, Priyo S. Nugraha, Csaba Lombosi, Zoltán Ollmann, István Márton, Péter Dombi, János Hebling and József A. Fülöp
  Nature Communications 14:6596 PDF 2023

34. Hybrid bound states in the continuum in terahertz metasurfaces
Junxing Fan, Zuolong Li, Zhanqiang Xue, Hongyang Xing, Dan Lu, Guizhen Xu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Longqing Cong
  Opto-Electronic Science 2:230006 PDF 2023

33. Interaction of colliding laser pulses with gas plasma for broadband coherent terahertz wave generation
Yuxuan Chen, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian and Jianming Dai
  Photonics Research 11(9) PDF 2023

32. Plasma-based terahertz wave photonics in gas and liquid phases
Yuxuan Chen, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian Xi-Cheng Zhang and Jianming Dai
  Photonics Insights 2(3):R06 PDF 2023

31. Backward THz Emission from Two-color Laser Field-induced Air Plasma Filament
Yuxuan Chen, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian, Jianming Dai and Xi-Cheng Zhang
  Sensors 23:4630 PDF 2023

30. 基于电磁诱导透明的人工表面等离激元 片上传感器(特邀)
苏晓强,黄宇聪,李绍限,宋歌,许全
  光子学报 52(10):1052408 PDF 2023

29. Ge2Sb2Te5-based efficient switching between a cross-polarization conversion and a circular-to-linear polarization conversion
Yuanyuan Bai, Chunmei Ouyang, Shoujun Zhang, Zhibo Yao, Kuan Liu, Shilei Liu, Jiajun Ma, Yanfeng Li, Tun Cao and Zhen Tian
  Optics Letters 48(22) PDF 2023

28. 基于渐变折射率的太赫兹人工表面等离激元片上透镜特性
苏晓强,张亚伟,邓富胜,许全,韩家广
  激光与光电子学进展 60(18) PDF 2023

27. 基于强场太赫兹脉冲的扫描隧道显微镜
谷建强,安有文
  中国激光 50(17):1714002 PDF 2023

26. Water hydration of polyethylene glycol dimethyl ether
Jiaqi Zhang, Yuyue Yan, Hongwei Zhao, Xudong Niu, Liyuan Liu, Chunmei Ouyang and Weili Zhang
  The Journal of Chemical Physics 158:204302 PDF 2023

25. Ultracompact terahertz plasmonic mode division multiplexer
Xinyu Ma , Yanfeng Li and Jiaguang Han
  Optics Letters 48(5):1256-1259 PDF 2023

24. Digital imaging through terahertz multifrequency programmable metasurface based on BIC
Xiuyu Wang, Xiaoman Wang, Zhibo Yao, Guanxuan Guo, Yuqi Jia, Yuqing He, Ruiqi Jin, Yuxin Lang, Jianwei You, Qun Ren, Quan Xu, Wei E.I. Sha and Yanwei Pang
  Optical Material 143: 114154 PDF 2023

23. Multichannel valley topological beam splitter based on different types of domain walls
Jiajun Ma, Chunmei Ouyang, Yuting Yang, Hongyi Li, Li Niu, Xinyue Qian, Yi Liu, Bin Yang, Quan Xu, Yanfeng Li, Liyuan Liu, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 122:241701 PDF 2023

22. Terahertz Metasurfaces for Thermally Controlled Optical Encryption
Shuangqi Zhu, Bowen Dong, Guanxuan Guo, Xueguang Lu, Quan Xu, Jiaguang Han, Wanxia Huang, Hua Ma, Yongtian Wang, Xueqian Zhang and Lingling Huang
  Laser & Photonics Reviews 0:2300233 PDF 2023

21. On‐Chip Non‐Volatile Reconfigurable THz Varifocal Metalens
Shoujun Zhang, Xieyu Chen, Kuan Liu, Yuanhao Lang, Quan Xu, Ranjan Singh, Tun Cao and Zhen Tian
  Laser & Photonics Reviews (Online):2300482 PDF 2023

20. Design of terahertz plasmonic wavelength division multiplexer assisted by whispering gallery mode resonators
Xinyu Ma, Yanfeng Li, Quan Xu and Jiaguang Han
  Optical and Quantum Electronics 55:927 PDF 2023

19. Coupling-enabled chirality in terahertz metasurfaces
Shan Yin, Yuting Chen, Baogang Quan, Songyi Liu, Wei Huang, Meng Liu, Wentao Zhang and Jiaguang Han
  Nanophotonics 12(7):1317–1326 PDF 2023

18. Insights into the Semiconductor SERS Activity: The Impact of the Defect-Induced Energy Band Offset and Electron Lifetime Change
Yinghao Xu, Renli Chen, Shenlong Jiang, Lu Zhou, Tao Jiang, Chenjie Gu, Diing Shenp Ang, Lucia Petti, Qun Zhang, Xiang Shen, Jiaguang Han and Jun Zhou
  ACS Applied Materials & Interfaces (Online) PDF 2023

17. Polarization conversion at multiple angles in the terahertz regime via a metasurface with two crossed L-shaped elements
Yuanyuan Bai, Chunmei Ouyang, Zhibo Yao, Shilei Liu, Yanfeng Li, Liyuan Liu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Applied Physics Letters (Online):071703 PDF 2023

16. Broadband Achromatic Terahertz Metalens Constituted by Si–SiO2–Si Hybrid Meta-Atoms
Yi Xu, Jianqiang Gu, Yufei Gao, Quanlong Yang, Wanying Liu, Zhibo Yao, Quan Xu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Functional Materials (Online):2302821 PDF 2023

15. Coherent terahertz radiation from indium tin oxide film via third-order optical nonlinearity
Yuhang He, Yuxuan Chen, Jiapeng Zhao, Zhen Tian and Jianming Dai
  Applied Physics Letters (Online):041106 PDF 2023

14. Nonvolatile Switchable Broadband Polarization Conversion with Wearable Terahertz Chalcogenide Metamaterials
Meng Lian, Ying Su, Kuan Liu, Shoujun Zhang, Xieyu Chen, Haonan Ren, Yihan Xu, Jiajia Chen, Zhen Tian and Tun Cao
  Advanced Optical Materials (Online):2202439 PDF 2023

13. Recent progress in terahertz biosensors based on artificial electromagnetic subwavelength structure
Honggang Wang, Feifan Zheng, Yihan Xu, Michael G. Mauk, Xianbo Qiu, Zhen Tian and Lulu Zhang
  Trends in Analytical Chemistry 158:116888 PDF 2023

12. Geometric Phase Control of Surface Plasmons by Dipole Sources
Xiaohan Jiang, Quan Xu, Yuanhao Lang, Wanying Liu, Xieyu Chen, Yuehong Xu, Hang Ren, Xibin Wang, Su Xu, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Laser&Photonics Reviews (Online): 2200948 PDF 2023

11. Programmable graphene metasurface for terahertz propagation control based on electromagnetically induced transparency
Guanxuan Guo, Xueqian Zhang, Li Niu, Tong Wu, Xieyu Chen, Quan Xu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Carbon 208:345-354 PDF 2023

10. Meta-optics inspired surface plasmon devices
Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xinyao Yuan, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Photonics Insights 2(1) PDF 2023

9. Nonlinear Terahertz Generation: Chiral and Achiral Meta-Atom Coupling
Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Quan Xu, Xi Feng, Yongchang Lu, Li Niu, Xieyu Chen, Eric Plum, Jianqiang Gu, Quanlong Yang, Ming Fang, Zhixiang Huang, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Functional Materials (Online):2300639 PDF 2023

8. Generating superposed terahertz perfect vortices via a spin-multiplexed all-dielectric metasurface
Fan Huang, Quan Xu, Wanying Liu, Tong Wu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Photonics Research 11(3):431-441 PDF 2023

7. Reconfigurable and nonvolatile terahertz lithography-free photonic devices based on phase change films
Xieyu Chen, Shoujun Zhang, Kuan Liu, Yuehong Xu, Xiaohan Jiang, Haiyang Li, Xi Feng, Qingwei Wang, Yongchang Lu, Kemeng Wang, Tun Cao, and Zhen Tian
  Photonics Research 11(4):669-681 PDF 2023

6. Terahertz Chiral Metasurface for Dual-Band Spin-Selective Absorption With Strong Circular Dichroism
Xiang Tao , Chunmei Ouyang , Limei Qi , Jiajun Ma, Jing Zhao, Shilei Liu, Junaid Ahmed Uqaili, Meng Liu, Huiyun Zhang, Bo Wang, and Zhendong Zhu
  IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 13(1) PDF 2023

5. Ultra-compact active induced-magnetism Huygens’ metasurfaces: design and application
Chunqiao Qiu, Chunhua Xue, Luxi Yuan, Feng Li, Quan Xu, Hongyu Zhu, Quan Li and Zhengren Zhang
  Journal of Physics D: Applied Physics 56:135101 PDF 2023

4. Terahertz spoof surface plasmon polariton gradient index lens
Shenghao Gu, Xinyao Yuan, Lei Liu, Mingming Sun, Ying Zhang, Quan Xu and Jiaguang Han
  Results in Physics 47:106332 PDF 2023

3. Tailoring spatiotemporal dynamics of plasmonic vortices
Xinyao Yuan, Quan Xu, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Jie Han, Xueqian Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Opto-Electronic Advances 6:220133 PDF 2023

2. 基于金属裂环谐振器的太赫兹连续域束缚态超表面
张星源,谷建强,师文桥
  中国激光 50(2) PDF 2023

1. Active terahertz beam steering based on mechanical deformation of liquid crystal elastomer metasurface
Xiaolin Zhuang, Wei Zhang, Kemeng Wang, Yangfan Gu, Youwen An, Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Dan Luo, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Light: Science & Applications 12:14 PDF 2023

49. Terahertz bound state in the continuum in dielectric membrane metasurfaces
Zuolong Li, Quanlong Yang, Tianyu Shao, Yuehong Xu, Luyao Wang, Quan Xu, Xueqian Zhang, Ivan Kravchenko, Jianqiang Gu, and Jiaguang Han
  New Journal of Physics 24:053010 PDF 2022

48. Extended Metasurface Spin Functionalities from Rotation of Elements
Minggui Wei, Yuehong Xu, Guigeng Liu, Tong Wu, Wanying Liu, Xiaoqiang Su, Quan Xu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Jianqiang Gu, and Baile Zhange
  Advanced Optical Materials 10(24):2201975 PDF 2022

47. Enhancing directivity of terahertz photoconductive antennas using spoof surface plasmon structure
Chi Wang, Zijian Zhang, Youfei Zhang, Xinrong Xie, Yumeng Yang, Jiaguang Han, Erping Li, Hongsheng Chen, Jianqiang Gu, Wei E I Sha, and Fei Gao
  New Journal of Physics 24:073046 PDF 2022

46. Highly amidoxime utilization ratio of porous poly(cyclic imide dioxime) nanofiber for effective uranium extraction from seawater
Chen Huang, Lu Xu, Xiao Xu, Lin Ma, Hongliang Bao, Jian Liao, Jiejun Wang, Jiaguang Han, Gang Xu, Dongmei Huang, Bangjiao Ye, Hongjun Zhang, Minghong Wu, Xiaoyan Zhao, Hongjuan Ma
  Chemical Engineering Journal 443:136312 PDF 2022

45. Ultra-Broadband Terahertz Polarization Conversion Enabled by All-Dielectric Grating Structures
Liang Wu, Xi Zhang, Yi Fu, Kai Kang, Xin Ding, Jianquan Yao, Zhiyong Wang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Photonics Research 3: 2200033 PDF 2022

44. Topology-empowered membrane devices for terahertz photonics
Quanlong Yang, Dongyang Wang, Sergey Kruk, Mingkai Liu, Ivan Kravchenko, Jiaguang Han, Yuri Kivshar, and Ilya Shadrivov
  Advanced Photonics 4(4): 046002 PDF 2022

43. Fine fabrication of TiO2/MoOx nano-heterojunctions and investigating on the improved charge transfer for SERS application
S. Xie, K. Lai, C. Gu, T. Jiang, L. Zhou, X. Zheng, X. Shen, J. Han, J. Zhou
  Materials Today Nano 18:100179 PDF 2022

42. Phase mismatch induced suppression of eigenmode resonance in terahertz metasurfaces
Shan Yin, Dehui Zeng, Mingkun Zhang, Xintong Shi, Yuanhao Lang, Wei Huang, Wentao Zhang, and Jiaguang Han
  Optics Express 30(11):19176-19184 PDF 2022

41. Polarization-insensitive amplitude and phase control based on interference metasurface
Chunxue Xiong, Xueqian Zhang, Quan Xu, Zhibo Yao, Shoujun Zhang, Tong Wu, Xieyu Chen, Yuehong Xu, Li Niu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 121:201707 PDF 2022

40. Active Control of Electromagnetically Induced Transparency Analogy in Spoof Surface Plasmon Polariton Waveguide
Xiaoqiang Su, Lijuan Dong, Jiajun He, Yucong Huang, Fusheng Deng, Lifeng Liu, Yunlong Shi, Quan Xu, and Yanfeng Li
  Photonics 9(11):833 PDF 2022

39. Scaling of the terahertz emission from liquid water lines by plasma reshaping
Yuxuan Chen, Yuhang He, Liyuan Liu, Zhen Tian, and Jianming Dai
  Optics Letters 47(22):5969-5972 PDF 2022

38. Direct Emission of Focused Terahertz Vortex Beams Using Indium-Tin-Oxide-Based Fresnel Zone Plates
Xi Feng, Xieyu Chen, Yongchang Lu, Qingwei Wang, Li Niu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials (Online):2201628 PDF 2022

37. Spin-Decoupled Interference Metasurfaces for Complete Complex-Vectorial-Field Control and Five-Channel Imaging
Tong Wu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Xi Feng, Li Niu, Fan Huang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Science (Online):2204664 PDF 2022

36. Cascaded plasmon-induced transparency in spoof surface plasmon polariton waveguide
Xiaoqiang Su, Lijuan Dong, Louhong Wen, Yuzhu Liu, Yanfeng Li, Chunmei Ouyang, Quan Xu, Xueqian Zhang, Yunlong Shi, and Jiaguang Han
  Results in Physics 43:106044 PDF 2022

35. Monitoring MgCl2 hydrate formation from aqueous solutions using terahertz time-domain spectroscopy
Yuyue Yan, Jiaqi Zhang, Guanhua Ren, Lu Zhou, Liyuan Liu, Xueqian Zhang, Ligang Chen, Chunmei Ouyang and Jiaguang Han
  Physical Chemistry Chemical Physics 24(38):23490-23496 PDF 2022

34. Nonvolatile chirality switching in terahertz chalcogenide metasurfaces
Jiaxin Bao, Xieyu Chen, Kuan Liu, Yu Zhan, Haiyang Li, Shoujun Zhang, Yihan Xu, Zhen Tian and Tun Cao
  Microsystems & Nanoengineering 8:112 PDF 2022

33. Coherent injection photocurrent in bismuth sulfide film induced by one-plus-two photon absorption quantum interference
Yuhang He, Yuxuan Chen, Chunhui Lu, Yifan Zhang, Zhen Tian, Xinlong Xu, and Jianming Dai
  Optics Letters 47(51):1206-1209 PDF 2022

32. Lateral terahertz wave emission from laser induced plasma in liquid water line
Yuxuan Chen, Yuhang He, Zhen Tian, and Jianming Dai
  Applied Physics Letters 120(4):041101 PDF 2022

31. Magnetic moiré effects and two types of topological transition in a twisted-bilayer hyperbolic metasurface with double-split ring arrays
Yi Liu, Chunmei Ouyang, Quan Xu, Jiajun Ma, Yanfeng Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 30(20):36552-36563 PDF 2022

30. Water dynamics in the hydration shell of hyper-branched poly-ethylenimine
Jiaqi Zhang, Yuyue Yan, Bin Wang, Liyuan Liu, Shaoxian Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Xueqian Zhang, Yu Chen, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Phys. Chem. Chem. Phys. 24:18393 PDF 2022

29. Terahertz radiation enhancement in gallium arsenide nano-hole array under low power optical pump
Kemeng Wang, Yangfan Gu, Yongchang Lu, Jianqiang Gu and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 121(7):071703 PDF 2022

28. Multichannel terahertz quasi-perfect vortex beams generation enabled by multifunctional metasurfaces
Wanying Liu, Quanlong Yang, Quan Xu, Xiaohan Jiang, Tong Wu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Nanophotonics 11(16):3631-3640 PDF 2022

27. On/Off Switching of Valley Topological Edge States in the Terahertz Region
Hongyi Li, Chunmei Ouyang, Jiajun Ma, Shilei Liu, Yi Liu, Quan Xu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  IEEE PHOTONICS JOURNAL 14(3):4633206 PDF 2022

26. Moiré-driven electromagnetic responses and magic angles in a sandwiched hyperbolic metasurface
Yi Liu, Chunmei Ouyang, Quan Xu, Xiaoqiang Su, Quanlong Yang, Jiajun Ma, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Jiaguang Han, Yunlong Shi and Weili Zhang
  Photonics Research 10(9):2056-2065 PDF 2022

25. Terahertz optoacoustic detection of aqueous salt solutions
Liwen Jiang, Ke Zhang, Yixin Yao, Shuai Li, Jiao Li, Zhen Tian and Weili Zhang
  iScience 25(7):104668 PDF 2022

24. Anisotropic coding metasurfaces and their active manipulation based on vanadium dioxide for multifunctional applications in the terahertz region
Shilei Liu, Chunmei Ouyang, Zhibo Yao, Jing Zhao, Yanfeng Li, Longcheng Feng, Caihong Zhang, Biaobing Jin, Jiajun Ma, Hongyi Li, Yi Liu, Quan Xu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Optics Express 30(15):28158-28169 PDF 2022

23. Terahertz multi-level nonvolatile optically rewritable encryption memory based on chalcogenide phase-change materials
Shoujun Zhang, Xieyu Chen, Kuan Liu, Haiyang Li, Yuanhao Lang, Jie Han, Qingwei Wang, Yongchang Lu, Jianming Dai, Tun Cao and Zhen Tian
  iScience 25:104866 PDF 2022

22. Stereo Metasurfaces for Efficient and Broadband Terahertz Polarization Conversion
Yuehong Xu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Xi Feng, Yongchang Lu, Xixiang Zhang, Ming Kang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Advanced Functional Materials 32(44):2207269 PDF 2022

21. Terahertz spoof surface plasmonic demultiplexer based on band-stop waveguide units
Huilin Li, Yanfeng Li, Mingrui Yuan, Xinyu Ma and Jiaguang Han
  Applied Optics 61(22):G21-G27 PDF 2022

20. On-Chip Plasmonic Vortex Interferometers
Yuanhao Lang, Quan Xu, Xieyu Chen, Jie Han, Xiaohan Jiang, Yuehong Xu, Ming Kang, Xueqian Zhang, Andrea Alù, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Laser&Photonics Reviews 16(10):2200242 PDF 2022

19. Coherent full polarization control based on bound states in the continuum
Ming Kang, Ziying Zhang, Tong Wu, Xueqian Zhang, Quan Xu, Alex Krasnok, Jiaguang Han and Andrea Alù
  Nature Communications 13:4536 PDF 2022

18. Terahertz metasurface with multiple BICs/QBICs based on a split ring resonator
Xingyuan Zhang, Wenqiao Shi, Jianqiang Gu, Longqing Cong, Xieyu Chen, Kemeng Wang, Quan Xu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Optics Express 30(16):29088-29098 PDF 2022

17. Nonvolatile reconfigurable dynamic Janus metasurfaces in the terahertz regime
Shoujun Zhang, Xieyu Chen, Kuan Liu, Haiyang Li, Yuehong Xu, Xiaohan Jiang, Yihan Xu, Qingwei Wang, Tun Cao and Zhen Tian
  Photonics Research 10(7):1731-1743 PDF 2022

16. All dielectric metasurfaces for spin-dependent terahertz wavefront control
Tong Wu, Huifang Zhang, Sivaloganathan Kumaran, Yuehong Xu, Qingwei Wang, Wladislaw Michailow, Xueqian Zhang, Harvey E. Beere, David A. Ritchie, and Jiaguang Han
  Photonics Research 10(7):1695-1702 PDF 2022

15. Design and analysis of terahertz filters based on multilayer metamaterials
Zhibo Yao, Yuchen Ke, Yuanhao Lang, Tong Wu, Xueqian Zhang, Quan Xu, and Jiaguang Han
  Applied Optics 61(19):5799-5805 PDF 2022

14. 用于空间通信的小型化高功率低噪声光纤放大器
陈文韬,徐剑秋,欧阳春梅
  光子学报 51(4):0414003 PDF 2022

13. Nondestructive inspection of metallic microstructure chips based on photoacoustic remote sensing microscopy
Jijing Chen, Shuai Li, Ying Long, Xieyu Chen, Bowen Liu, Minglie Hu, Jiao Li, and Zhen Tian
  Applied Physics Letters 120(182201) PDF 2022

12. A Thermally Switchable Bifunctional Metasurface for Broadband Polarization Conversion and Absorption Based on Phase-Change Material
Jiajia Chen, Xieyu Chen, Kuan Liu, Shoujun Zhang, Tun Cao, and Zhen Tian
  Advanced Photonics Research 3(9):2100369 PDF 2022

11. Rotated Pillars for Functional Integrated On-Chip Terahertz Spoof Surface-Plasmon-Polariton Devices
Ying Zhang, Yongchang Lu, Mingrui Yuan, Yuehong Xu, Quan Xu, Quanlong Yang, Yingkai Liu, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Weili Zhang, and Jiaguang Han
  Advanced Optical Materials 10(11):2102561 PDF 2022

10. Nonvolatile reconfigurable terahertz wave modulator
Shoujun Zhang, Xieyu Chen, Kuan Liu, Haiyang Li, Yuehong Xu, Xiaohan Jiang, Yihan Xu, Qingwei Wang, Tun Cao & Zhen Tian
  PhotoniX 3(7) PDF 2022

9. Multi-cycle reconfigurable THz extraordinary optical transmission using chalcogenide metamaterials
Tun Cao, Meng Lian, Xieyu Chen , Libang Mao, Kuan Liu, Jingyuan Jia, Ying Su, Haonan Ren, Shoujun Zhang, Yihan Xu, Jiajia Chen, Zhen Tian and Dongming Guo
  Opto-Electronic Science 1(1):210010 PDF 2022

8. Reconfigurable and Nonvolatile Terahertz Metadevices Based on a Phase-Change Material
Xieyu Chen, Shoujun Zhang, Kuan Liu, Haiyang Li, Yihan Xu, Jiajia Chen, Yongchang Lu, Qingwei Wang, Xi Feng, Kemeng Wang, Zeru Liu, Tun Cao, and Zhen Tian
  ACS Photonics 9:1638−1646 PDF 2022

7. Nonvolatile Reconfigurable Electromagnetically Induced Transparency with Terahertz Chalcogenide Metasurfaces
Kuan Liu, Xieyu Chen, Meng Lian, Jingyuan Jia, Ying Su, Haonan Ren, Shoujun Zhang, Yihan Xu, Jiajia Chen, Zhen Tian, and Tun Cao
  Laser&Photonics Reviews 16(4):2100393 PDF 2022

6. Switchable Chiral Metasurface for Terahertz Anomalous Reflection Based on Phase Change Material
Jiajia Chen, Xieyu Chen and Zhen Tian
  Applied Sciences 12(2):932 PDF 2022

5. Terahertz bound states in the continuum with incident angle robustness induced by a dual period metagrating
Wenqiao Shi, Jianqiang Gu, Xingyuan Zhang, Quan Xu, Jiaguang Han, Quanlong Yang, Longqing Cong, and Weili Zhang
  Photonics Research 10(3):810-819 PDF 2022

4. Photoactive Control of Surface-Enhanced Raman Scattering with Reduced Graphene Oxide in Gas Atmosphere
Lu Zhou, Lauren Pusey-Nazzaro, Guanhua Ren, Ligang Chen, Liyuan Liu, Wentao Zhang, Li Yang, Jun Zhou, and Jiaguang Han
  ACS Nano 16:577–587 PDF 2022

3. Engineering biaxial stretching polyethylene membrane with poly (amidoxime)-nanoparticle and mesopores architecture for uranium extraction from seawater
Xiao Xu, Chen Huang, Yangjie Wang, Xin Chen, Ziqiang Wang, Jiaguang Han, Minghong Wu, Gang Liu, Liangbin Li, Lu Xu, Hongjuan Ma
  Chemical Engineering Journal 430(4):133159 PDF 2022

2. Mechanically reprogrammable Pancharatnam–Berry metasurface for microwaves
Quan Xu, Xiaoqiang Su, Xueqian Zhang, Lijuan Dong, Lifeng Liu, Yunlong Shi, Qiu Wang, Ming Kang, Andrea Alù, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Photonics 4(1):016002 PDF 2022

1. Tailorable Polarization-Dependent Directional Coupling of Surface Plasmons
Jie Han, Yuehong Xu, Huifang Zhang, Yuanhao Lang, Xiaohan Jiang, Xieyu Chen, Xi Feng, Li Niu, Yanfeng Li, Xueqian Zhang, Quan Xu, Quan Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Functional Materials 32(20):2111000 PDF 2022

32. Compressive ultrafast pulse measurement via time-domain single-pixel imaging
Jiapeng Zhao, Jianming Dai, Boris Braverman, Xi-Cheng Zhang, and Robert W. Boyd
  Optica 8(9):1176-1185 PDF 2021

31. Systematic investigation of terahertz wave generation from liquid water lines
Yuxuan Chen, Yuhang He, Yifan Zhang, Zhen Tian, and Jianming Dai
  Optics Express 29(13):20477-20486 PDF 2021

30. 液态水辐射源产生太赫兹波的研究进展
戴建明,张祎帆,陈宇轩,何宇航,田震
  中国激光 48(19):1914001 PDF 2021

29. Probing lattice vibration of alkali halide crystals by broadband terahertz spectroscopy
Ligang Chen, Guanhua Ren, Liyuan Liu, Lu Zhou, Shaoxian Li, Zhongjie Zhu, Jianbing Zhang, Wentao Zhang, Yanfeng Li, Weili Zhang, Hongwei Zhao and Jiaguang Han
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 254(5):119671 PDF 2021

28. Time-domain terahertz optoacoustics: manipulable water sensing and dampening
Jiao Li, Yixin Yao, Liwen Jiang, Shuai Li, Zhihao Yi, Xieyu Chen, Zhen Tian, and Weili Zhang
  Advanced Photonics 3(2):026003 PDF 2021

27. Direct emission of broadband terahertz cylindrical vector Bessel beam
Xi Feng, Qingwei Wang, Yongchang Lu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Li Niu, Xieyu Chen, Quan Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 119:221110 PDF 2021

26. Negative refraction in twisted hyperbolic metasurfaces
Yi Liu, Chunmei Ouyang, Quan Xu, Xiaoqiang Su, Jiajun Ma, Jing Zhao, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Nanophotonics 11(9):1977–1987 PDF 2021

25. Electrically tunable SERS based on plasmonic gold nanorod-graphene/ ion-gel hybrid structure with a low voltage
Lu Zhou, Xieyu Chen, Guanhua Ren, Ligang Chen, Wenwu Xu, Chenjie Gu, Wentao Zhang , Yanfeng Li, Zhen Tian, Jun Zhou, Jiaguang Han
  Carbon 187:425-431 PDF 2021

24. Temporal loss boundary engineered photonic cavity
Longqing Cong, Jiaguang Han, Weili Zhang & Ranjan Singh
  Nature Communications 12:6940 PDF 2021

23. 太赫兹平行平板波导中等离子诱导透明效应的调控
吴经纬,牛力,王庆伟,张学迁,栗岩锋,韩家广
  中国激光 48(19):191400 PDF 2021

22. 基于超材料的太赫兹光电导天线
谷建强,王可蒙,许祎,欧阳春梅,田震,韩家广,张伟力
  中国激光 48(19):191400 PDF 2021

21. Dielectric Metasurfaces for Complete Control of Phase, Amplitude, and Polarization
Tong Wu, Xueqian Zhang, Quan Xu, Eric Plum, Kaiji Chen, Yuehong Xu, Yongchang Lu, Huifang Zhang, Ziying Zhang, Xieyu Chen, Guanhua Ren, Li Niu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 10(1):2101223 PDF 2021

20. Simultaneous Manipulation of Electric and Magnetic Surface Waves by Topological Hyperbolic Metasurfaces
Yi Liu, Chunmei Ouyang, Peixia Zheng, Jiajun Ma, Quan Xu, Xiaoqiang Su, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  ACS Applied Electronic Materials 3:4203−4209 PDF 2021

19. Topological edge state bandwidth tuned by multiple parameters in two-dimensional terahertz photonic crystals with metallic cross structures
Jiajun Ma, CHunmei Ouyang, Li Niu, Qingwei Wang, Jing Zhao, Yi Liu, Liyuan Liu, Quan Xu, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 29(20):32105 PDF 2021

18. 太赫兹导模谐振滤波器的自动化设计方法研究
邵天宇,谷建强,师文桥
  中国激光 48(20):2014001 PDF 2021

17. Integrated Terahertz Generator-Manipulators Using Epsilon-near-Zero-Hybrid Nonlinear Metasurfaces
Yongchang Lu, Xi Feng, Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Ming Fang, Wei E.I. Sha, Zhixiang Huang, Quan Xu, Li Niu, Xieyu Chen, Chunmei Ouyang, Yuanmu Yang, Xixiang Zhang, Eric Plum, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  NanoLetters 21(18):7699−7707 PDF 2021

16. Dual non-diffractive terahertz beam generators based on all-dielectric metasurface
Chunyu Liu , Yanfeng Li, Xi Feng, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Front. Optoelectron 14(2):201-210 PDF 2021

15. Temperature-controlled terahertz polarization conversion bandwidth
Jing Zhao, Chunmei Ouyang, Xieyu Chen, Yanfeng Li, Caihong Zhang, Longcheng Feng, Biaobing Jin, Jiajun Ma, Yi Liu, Shoujun Zhang, Quan Xu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Optics Express 29(14):21738-21748 PDF 2021

14. Fano resonance in terahertz parallel plate waveguide
Jingwei Wu, Xieyu Chen, Kemeng Wang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Huabin Wang, Jiaguang Han
  Infrared Physics and Technology 118:103875 PDF 2021

13. 二维太赫兹拓扑光子晶体的远场探测
马家军, 欧阳春梅, 陈勰宇, 许全, 李绍限, 冯汐, 牛力, 刘艺, 韩家广, 张伟力
  中国科学 51(5):054207 PDF 2021

12. Broadband terahertz half-wave plate with multi-layered metamaterials designed via quantum engineering
Wei Huang, Xiaoyuan Hao, Yu Cheng, Shan Yin, Jiaguang Han and Wentao Zhang
  JOURNAL OF LATEX CLASS FILES 14(8) PDF 2021

11. Multifunctional All-Dielectric Metasurfaces for Terahertz Multiplexing
Wanying Liu, Quanlong Yang, Quan Xu, Xiaohan Jiang, Tong Wu, Kemeng Wang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 9(19):2100506 PDF 2021

10. Application of terahertz spectroscopy on monitoring crystallization and isomerization of azobenzene
Guanhua Ren, Lu Zhou, Liang Chen, Liyuan Liu, Jianbing Zhang, Hongwei Zhao, and Jiaguang Han
  Optics Express 29(10):14894-14904 PDF 2021

9. Intrinsic in-plane nodal chain and generalized quaternion charge protected nodal link in photonics
Dongyang Wang, Biao Yang, Qinghua Guo, Ruo-Yang Zhang, Lingbo Xia, Xiaoqiang Su, Wenjie Chen, Jiaguang Han, Shuang Zhang and C. T. Chan
  Light: Science & Applications 10(83) PDF 2021

8. Nonlinear THz‐Nano Metasurfaces
Tian Dong, Shaoxian Li, Manukumara Manjappa, Peidi Yang, Jiangping Zhou, Deyin Kong, Baogang Quan, Xieyu Chen, Chen Ouyang, Fei Dai, Jiaguang Han, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Junjie Li, Yang Li, Jungang Miao, Yutong Li, Li Wang, Ranjan Singh, Weili Zhang, and Xiaojun Wu
  Advanced Functional Materials 31(24):2100463 PDF 2021

7. Temperature‐Controlled Optical Activity and Negative Refractive Index
Meng Liu, Eric Plum, Hua Li, Shaoxian Li, Quan Xu, Xueqian Zhang, Caihong Zhang, Chongwen Zou, Biaobing Jin, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Functional Materials 31(14):2010249 PDF 2021

6. Terahertz Plasmon-Induced Transparency Effect in Parallel Plate Waveguide
Jingwei Wu, Meng Liu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Huabin Wang, and Jiaguang Han
  IEEE Access 9:16279-16285 PDF 2021

5. Active Dielectric Metasurfaces for Switchable Terahertz Beam Steering and Focusing
Kaiji Chen, Xueqian Zhang, Xieyu Chen, Tong Wu, Qingwei Wang, Ziying Zhang, Quan Xu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Photonics Journal 13(1):4600111 PDF 2021

4. Coupling Plasmonic System for Efficient Wavefront Control
Li Niu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Ziying Zhang, Shaoxian Li, Xieyu Chen, Yuehong Xu, Jiajun Ma, Ming Kang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  ACS Applied Materials & Interfaces 13(4):5844-5852 PDF 2021

3. Quantum Engineering Enables Broadband and Robust Terahertz Surface Plasmon-Polaritons Coupler
Wei Huang , Xiaowei Qu, Shan Yin , Muhammad Zubair , Member, IEEE, Mingrui Yuan, Wentao Zhang, and Jiaguang Han
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 27(2):8400107 PDF 2021

2. Broadband terahertz wave generation from an epsilon-near-zero material
Wenhe Jia , Meng Liu , Yongchang Lu , Xi Feng , Qingwei Wang , Xueqian Zhang , Yibo Ni , Futai Hu , Mali Gong, Xinlong Xu , Yuanyuan Huang , Weili Zhang , Yuanmu Yang and Jiaguang Han
  Light: Science & Applications 10(11) PDF 2021

1. Photoconductive Meta-Antenna Enabling Terahertz Amplitude Spectrum Manipulation
Xichen Shi, Kemeng Wang, Jianqiang Gu, Youwen An, Ridong Jia, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Photonics Research 2(1):2000036 PDF 2021

36. Polarization Independent Achromatic Meta-Lens Designed for the Terahertz Domain
Yufei Gao, Jianqiang Gu, Ridong Jia, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Frontiers in Physics 8:606693 PDF 2020

35. Tunable terahertz band-pass filter based on MEMS reconfigurable metamaterials
Mingzhu Jiang, Fangrong Hu , Yixian Qian , Longhui Zhang, Wentao Zhang and Jiaguang Han
  Journal of Physics D: Applied Physics 53(6):065107 PDF 2020

34. Metamaterial Terahertz Sensor for Measuring Thermal-Induced Denaturation Temperature of Insulin
Dongxia Li, Shangjun Lin, Fangrong Hu , Zhencheng Chen, Wentao Zhang , and Jiaguang Han
  IEEE Sensors Journal 20(4):1821-1828 PDF 2020

33. Polarization-Sensitive Dielectric Membrane Metasurfaces
Quanlong Yang, Mingkai Liu, Sergey Kruk, Yuehong Xu, Yogesh Kumar Srivastava, Ranjan Singh, Jiaguang Han, Yuri Kivshar, and Ilya V. Shadrivov
  Advanced Optical Materials 8(20):2000555 PDF 2020

32. Ultra-compact terahertz plasmonic wavelength diplexer
Mingrui Yuan, Qingwei Wang, Yanfeng Li, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Optics 59(33):10451-10456 PDF 2020

31. Coherent Chiral-Selective Absorption and Wavefront Manipulation in Single-Layer Metasurfaces
Ziying Zhang, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Xi Feng, Meng Liu, Quan Xu, Ming Kang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 9(3):2001620 PDF 2020

30. Gradient Index Devices for Terahertz Spoof Surface Plasmon Polaritons
Xiaoqiang Su, Quan Xu, Yongchang Lu, Ziying Zhang, Yuehong Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Chunmei Ouyang, Fusheng Deng, Yanhong Liu, Lijuan Dong, Yunlong Shi, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  ACS Photonics 7:3305−3312 PDF 2020

29. Achromatic Dielectric Metasurface with Linear Phase Gradient in the Terahertz Domain
Ridong Jia, Yufei Gao, Quan Xu, Xi Feng, Qingwei Wang, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 9(2):2001403 PDF 2020

28. Terahertz Spoof Surface Plasmonic Logic Gates
Mingrui Yuan, Qingwei Wang, Yanfeng Li, Yuehong Xu, Quan Xu, Xueqian Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  iScience 23:101685 PDF 2020

27. Extrinsic optical activity in all-dielectric terahertz metamaterial
Shijun Yang, Yanfeng Li, Xieyu Chen, Quanlong Yang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Letters 45(22):6146-6149 PDF 2020

26. Metagrating-Based Terahertz Polarization Beam Splitter Designed by Simplified Modal Method
Xinyu Ma, Yanfeng Li, Yongchang Lu, Jiaguang Han, Xixiang Zhang and Weili Zhang
  Frontiers in Physics 8:580781 PDF 2020

25. Asymmetric transmission of linearly polarized waves based on Mie resonance in all-dielectric terahertz metamaterials
Rao Yunfei,Pan Ling, Ouyang Chunmei, Xu Quan, Liu Liyuan, Li Yanfeng, Gu Jianqiang, Tian Zhen, Han Jiaguang, Zhang Weili
  Optics Express 28(20):29855-29864 PDF 2020

24. All-Dielectric Metasurface-Based Quad-Beam Splitter in the Terahertz Regime
Boyang Lv,Chunmei Ouyang,Huifang Zhang,Quan Xu,Yanfeng Li,Xueqian Zhang,Zhen Tian,Jianqiang Gu,Liyuan Liu,Jiaguang Han,and Weili Zhang
  IEEE Photonics Journal 12(5):4601410 PDF 2020

23. Terahertz Signatures of Hydrate Formation in Alkali Halide Solutions
Ligang Chen, Guanhua Ren, Liyuan Liu, Pan Guo, Endong Wang, Lu Zhou, Zhongjie Zhu, Jianbing Zhang, Bin Yang, Wentao Zhang, Yanfeng Li, Weili Zhang, Yi Gao, Hongwei Zhao,and Jiaguang Han
  The Journal of Physical Chemistry Letters 11(17):7146−7152 PDF 2020

22. Probing NaCl hydrate formation from aqueous solutions by terahertz time-domain spectroscopy
Ligang Chen, Guanhua Ren, Liyuan Liu, Pan Guo, Endong Wang, Zhongjie Zhu,Jinrong Yang, Jianxiong Shen, Zongchang Zhang, Lu Zhou, Jianbing Zhang, Bin Yang, Weili Zhang, Yi Gao, Hongwei Zhao and Jiaguang Han
  Physical Chemistry Chemical Physics 22(32):17791-17797 PDF 2020

21. Exceptional point in a metal-graphene hybrid metasurface with tunable asymmetric loss
Shaoxain Li, Xueqian Zhang, Quan Xu, Meng Liu, Ming Kang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 28(14):20083-20094 PDF 2020

20. Broadband terahertz spectroscopy of paper and banknotes
Guanhua Ren, Zhongjie Zhu, Jianbing Zhang, Hongwei Zhao, Yanfeng Li, Jiaguang Han
  Optics Communications 475(15):126267 PDF 2020

19. Isomerization behavior of p-aminoazobenzene directly anchored on MoS2/graphene oxide nanocomposite
Lu Zhou, Hao Fu, Zhe Wang, Ligang Chen, Guanhua Ren, Tao Jiang, Chenjie Gu, Liyuan Liu, Wentao Zhang, Weili Zhang, Jun Zhou, Jiaguang Han
  Applied Surface Science 530(15):147216 PDF 2020

18. Switchable Chiral Mirrors
Meng Liu, Eric Plum, Hua Li, Siyu Duan, Shaoxian Li, Quan Xu, Xueqian Zhang, Caihong Zhang, Chongwen Zou, Biaobing Jin, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 8(15):2000247 PDF 2020

17. Excite Spoof Surface Plasmons with Tailored Wavefronts Using High-Efficiency Terahertz Metasurfaces
Zhuo Wang, Shiqing Li, Xueqian Zhang, Xi Feng, Qingwei Wang, Jiaguang Han, Qiong He, Weili Zhang, Shulin Su and Lei Zhou
  Advanced Science 7(19):2000982 PDF 2020

16. Coherent Perfect Diffraction in Metagratings
Ziying Zhang, Ming Kang, Xueqian Zhang, Xi Feng, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Huifang Zhang, Quan Xu, Zhen Tian, Weili Zhang, Alex Krasnok, Jiaguang Han and Andrea Alù
  Advanced Materials 32(36):2002341 PDF 2020

15. Terahertz Meta-Holograms Reconstruction Based on Compressed Sensing
Mengyuan Hu, Zhen Tian, Xieyu Chen, Xingye Yang, Zhihao Yi, Qiu Wang, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  IEEE Photonics Journal 12(4):5900309 PDF 2020

14. Terahertz single-pixel near-field imaging based on active tunable subwavelength metallic grating
Xingye Yang, Zhen Tian, Xieyu Chen, Mengyuan Hu, Zhihao Yi, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 116:241106 PDF 2020

13. Recent progress in graphene terahertz modulators
Xieyu Chen, Zhen Tian, Quan Li, Shaoxian Li, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Chinese Physics B 29(7):077803 PDF 2020

12. Generation of terahertz vector beams using dielectric metasurfaces via spin-decoupled phase control
Yuehong Xu, Huifang Zhang, Quan Li, Xueqian Zhang, Quan Xu, Wentao Zhang, Cong Hu, Xixiang Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Nanophotonics 9(10):3393–3402 PDF 2020

11. All-dielectric nanograting for increasing terahertz radiation power of photoconductive antennas
Kemeng Wang, Jianqiang Gu, Wenqiao Shi, Youwen An, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 28(13):19144-19151 PDF 2020

10. Terahertz surface plasmonic waves: a review
Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Advanced Photonics 2(1):014001 PDF 2020

9. Irreversible accumulated SERS behavior of the molecule-linked silver and silver-doped titanium dioxide hybrid system
Lu Zhou, Jun Zhou, Wei Lai, Xudong Yang, Jie Meng, Liangbi Su, Chenjie Gu, Tao Jiang, Edwin Yue Bun Pun, Liyang Shao, Lucia Petti, Xiao Wei Sun, Zhenghong Jia, Qunxiang Li, Jiaguang Han & Pasquale Mormile
  Nature Communications 11(1):1785 PDF 2020

8. Dual-Functional Terahertz Waveplate Based on All-Dielectric Metamaterial
Jianchen Zi, Yanfeng Li, Xi Feng, Quan Xu, Hongchao Liu, Xi-Xiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Physical Review Applied 13(3):034042 PDF 2020

7. Dual-band Dichroic Asymmetric Transmission of Linearly Polarized Waves in Terahertz Chiral Metamaterial
Tingting Lv, Xieyu Chen, Guohua Dong, Meng Liu, Dongming Liu, Chunmei Ouyang, Zheng Zhu, Yuxiang Li, Chunying Guan, Jiaguang Han, Weili Zhang, Shuang Zhang and Jinhui Shi
  Nanophotonics 9(10):3235–3242 PDF 2020

6. Highly–efficient polarization–insensitive antireflection metagrating for terahertz waves
Xinyu Ma, Yanfeng Li, Yongchang Lu, Jiaguang Han, Xixiang Zhang and WeiliZhang
  Optics Communications 461:125188 PDF 2020

5. Active Control of Asymmetric Fano Resonances with Graphene–Silicon-Integrated Terahertz Metamaterials
Quan Li, Manoj Gupta, Xueqian Zhang, Shuang Wang, Tai Chen, Ranjan Singh, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Advanced Materials Technologies 5(2):1900840 PDF 2020

4. Dynamically adjustable asymmetric transmission and polarization conversion for linearly polarized terahertz wave
Tong Li, Fangrong Hu, Yixian Qian, Jing Xiao, Longhui Zhang, Wentao Zhang and Jiaguang Han
  Chinese Physics B 29(2):024203 PDF 2020

3. Curved terahertz surface plasmonic waveguide devices
Mingrui Yuan, Yongchang Lu, Ying Zhang, Ziying Zhang, Yanfeng Li, Hongchao Liu, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 28(2):1987-1998 PDF 2020

2. Mie‐Resonant Membrane Huygens' Metasurfaces
Quanlong Yang, Sergey Kruk, Yuehong Xu, Qingwei Wang, Yogesh Kumar Srivastava, Kirill Koshelev, Ivan Kravchenko, Ranjan Singh, Jiaguang Han, Yuri Kivshar, Ilya Shadrivov
  Advanced Functional Materials 30(4):1906851 PDF 2020

1. Electrically Tunable Perfect Terahertz Absorber Based on a Graphene Salisbury Screen Hybrid Metasurface
Xieyu Chen, Zhen Tian, Yongchang Lu, Yuehong Xu, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 8(3):1900660 PDF 2020

29. Robust and broadband integrated terahertz coupler conducted with adiabatic following
Wei Huang, Shan Yin, Wentao Zhang, KailiWang, Yuting Zhang and Jiaguang Han
  New Journal of Physics 21(11):113004 PDF 2019

28. Spin-Decoupled Multifunctional Metasurface for Asymmetric Polarization Generation
Yuehong Xu, Quan Li, Xueqian Zhang, Minggui Wei, Quan Xu, Qiu Wang, Huifang Zhang, Wentao Zhang, Cong Hu, Zhenwei Zhang, Cunlin Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  ACS Photonics 6(11):2933-2941 PDF 2019

27. Tunable On‐Chip Sources with Aperiodic Metasurface
Yuehong Xu, Quanlong Yang, Ying Zhang, Shaoxian Li, Quan Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Wentao Zhang, Cong Hu, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Annalen der Physik 531(12):1900237 PDF 2019

26. Photo-induced high modulation depth terahertz modulator based on VOx –Si–VOx hybrid structure
Fangrong Hu, Hong Wang, Tong Li, Xiaowen Zhang, Weiming Wang, Mingzhu Jiang, Wentao Zhang, Dongxia Li, Shan Yin, Jiaguang Han, Xianming Xiong, Ying Chen and Yuan Zhou
  Journal of Physics D: Applied Physics 52(17):175103 PDF 2019

25. The effect of magnetic field on the hydration of cation in solution revealed by THz spectroscopy and MDs
Yanqi Gu, Shayu Li, Yuehong Xu, Jiaguang Han, Miao Gua, Zhipeng Cai, Yan lv, Guoxin Xie, Tianbao Ma, Jianbin Luo
  Colloids and Surfaces A 582:123822 PDF 2019

24. Terahertz metamaterial beam splitters based on untraditional coding scheme
Xiaohua Xing, Yanfeng Li, Yongchang Lu, Wentao Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 27(20):A1627-A1635 PDF 2019

23. Direct polarization measurement using a multiplexed Pancharatnam–Berry metahologram
Xueqian Zhang, Shumin Yang, Weisheng Yue, Quan Xu, Chunxiu Tian, Xixiang Zhang, Eric Plum, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optica 6(9):1190-1198 PDF 2019

22. Hysteretic behavior in ion gel-graphene hybrid terahertz modulator
Xieyu Chen, Zhen Tian, Jin Wang, Yinghui Yuan, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Carbon 155:514-520 PDF 2019

21. Far-infrared terahertz properties of L-cysteine and its hydrochloride monohydrate
Guanhua Ren, Siqi Zong, Zhongjie Zhu, Chao Cheng, Ligang Chen, Lu Zhou, Jianbing Zhang, Liyuan Liu, Jiaguang Han, Hongwei Zhao
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 225:117476 PDF 2019

20. Ultra-broadband microwave metamaterial absorber with tetramethylurea inclusion
Jiaqi Zhang, Xiaoyu Wu, Liyuan Liu, Cheng Huang, Xieyu Chen, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Xueqian Zhang, Mingxia He, Jiaguang Han, Xiangang Luo, and Weili Zhang
  Optics Express 27(18):25595-25602 PDF 2019

19. Deeply Subwavelength Metasurface Resonators for Terahertz Wavefront Manipulation
Mingkai Liu, Quanlong Yang, Ahmmed A. Rifat, Vidur Raj, Andrei Komar, Jiaguang Han, Mohsen Rahmani, Haroldo T. Hattori, Dragomir Neshev, David A. Powell, and Ilya V. Shadrivov
  Advanced Optical Materials 7(21):1900736 PDF 2019

18. High-performance and compact broadband terahertz plasmonic waveguide intersection
Mingrui Yuan, Yanfeng Li*, Yongchang Lu, Ying Zhang, Ziying Zhang, Xueqian Zhang, Xixiang Zhang*, Jiaguang Han* and Weili Zhang
  Nanophotonics 8(10):1811–1819 PDF 2019

17. Photonic Weyl points due to broken time-reversal symmetry in magnetized semiconductor
Dongyang Wang, Biao Yang, Wenlong Gao, Hongwei Jia, Quanlong Yang, Xieyu Chen, Minggui Wei, Changxu Liu, Miguel Navarro-Cía, Jiaguang Han, Weili Zhang & Shuang Zhang
  Nature Physics 15(11):1150–1155 PDF 2019

16. Coupling‐Mediated Selective Spin‐to‐Plasmonic‐Orbital Angular Momentum Conversion
Quan Xu, Shaojie Ma, Cong Hu, Yuehong Xu, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Wentao Zhang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Xixiang Zhang, Shuang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 7(20):1900713 PDF 2019

15. Polarization-insensitive tunable terahertz polarization rotator
Shaoxian Li, Minggui Wei, Xi Feng, Qingwei Wang, Quan Xu, Yuehong Xu, Liyuan Liu, Chunmei Ouyang, Wentao Zhang, Cong Hu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 27(12):16966-16974 PDF 2019

14. 基于人工超表面/离子凝胶/石墨烯复合结构的太赫兹调幅器件
袁莹辉, 陈勰宇, 胡放荣, 熊显名, 张文涛, 韩家广
  中国激光 46(6):0614016 PDF 2019

13. Active Control of Terahertz Waves Using Vanadium-Dioxide-Embedded Metamaterials
Caihong Zhang, Gaochao Zhou, Jingbo Wu, Yahua Tang, Qiye Wen, Shaoxian Li, Jiaguang Han, Biaobing Jin, Jian Chen, and Peiheng Wu
  Physics Review Applied 11(5):054016 PDF 2019

12. Terahertz surface magnetoplasmons modulation with magnetized InSb hole array sheet
Lingbo Xia, Xueqian Zhang, Dongyang Wang, Weili Zhang, Jiaguang Han
  Optics Communications 446(2019):84-87 PDF 2019

11. Simultaneous TE and TM designer surface plasmon supported by bianisotropic metamaterials with positive permittivity and permeability
Lingbo Xia, Biao Yang, Qinghua Guo, Wenlong Gao, Hongchao Liu, Jiaguang Han, Weili Zhang and Shuang Zhang*
  Nanophotonics 8(8):1357–1362 PDF 2019

10. Terahertz Intensity Modulator Based on Low Current Controlled Vanadium Dioxide Composite Metamaterial
Fangrong Hu, Qi Rong, Yuan Zhou, Tong Li, Wentao Zhang, Shan Yin, Yuanzhi Chen, Jiaguang Han, Guobao Jiang, Peidong Zhu, and Ying Chen
  Optics Communications 440:184-189 PDF 2019

9. Observation of Hourglass Nodal Lines in Photonics
Lingbo Xia, Qinghua Guo, Biao Yang, Jiaguang Han, Chao-Xing Liu, Weili Zhang, and Shuang Zhang
  Physics Review Letters 122(10):103903 PDF 2019

8. Thermally Dependent Dynamic Meta-Holography Using a Vanadium Dioxide Integrated Metasurface
Xingbo Liu, Qiu Wang, Xueqian Zhang, Hua Li, Quan Xu, Yuehong Xu, Xieyu Chen, Shaoxian Li, Meng Liu, Zhen Tian, Caihong Zhang, Chongwen Zou, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 7(12):1900175 PDF 2019

7. Water Dynamics in the Hydration Shell of Amphiphilic Macromolecules
Jiaqi Zhang, Liyuan Liu, Yu Chen, Bin Wang, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Xueqian Zhang, Mingxia He, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  The journal of physical chemistry. B 123(13):2971-2977 PDF 2019

6. Anomalous Wave Propagation in Topological Transition Metasurfaces
Peixia Zheng, Quan Xu, Xiaoqiang Su, Dongyang Wang, Yuehong Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 7(11):1801483 PDF 2019

5. Mechanically tunable terahertz multi-band bandstop filter based on near field coupling of metamaterials
Yue'e Wang, Zhi Li, Dongxia Li, Fangrong Hu, Wentao Zhang and Jiaguang Han
  Materials Research Express 6(5): 055810 PDF 2019

4. Temperature-Controlled Asymmetric Transmission of Electromagnetic Waves
Meng Liu, Quan Xu, Xieyu Chen, Eric Plum, Hua Li, Xueqian Zhang, Caihong Zhang, Chongwen Zou, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Scientific Reports 9:4097 PDF 2019

3. Terahertz electric field modulated mode coupling in graphene-metal hybrid metamaterials
Shaoxian Li, Priyo S. Nugraha, Xiaoqiang Su, Xieyu Chen, Quanlong Yang, Márta Unferdorben, Ferenc Kovács, Sándor Kunsági-Máté, Meng Liu, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Yanfeng Li, József A. Fülöp, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 27(3):2317-2326 PDF 2019

2. Ruler equation for precisely tailoring the resonance frequency of terahertz U-shaped metamaterials
Shan Yin, Fangrong Hu, Xieyu Chen, Jiaguang Han, Tao Chen, Xianming Xiong and Wentao Zhang
  Journal of Optics 21(2): 025101 PDF 2019

1. Four resonators based high sensitive terahertz metamaterial biosensor used for measuring concentration of protein
Yuanyuan Li, Xieyu Chen, Fangrong Hu, Dongxia Li, Huan Teng, Qi Rong, Wentao Zhang, Jiaguang Han and Huasheng Liang
  Journal of Physics D: Applied Physics 52(9):095105 PDF 2019

21. Imaging Brain Tissue Slices with Terahertz Near-field Microscopy
Guoshuai Geng, Guangbin Dai, Dandan Li, Shengling Zhou, Zaoxia Li, Zhongbo Yang, Yuehong Xu, Jiaguang Han, Tianying Chang, Hong‐Liang Cui, and Huabin Wang
  Biotechnology Progress 35(2):e2741 PDF 2018

20. Active-Thermal-Tunable Terahertz Absorber with Temperature- Sensitive Material Thin Film
Zhao Zhang, Zhen Tian, Chao Chang, Xueguang Wang, Xueqian Zhang, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Nanotechnology and Precision Engineering 1(2):123-128 PDF 2018

19. Monitoring cis-to-trans isomerization of azobenzene using terahertz time-domain spectroscopy
Lu Zhou, Ligang Chen, Guanhua Ren, Zhongjie Zhu, Hongwei Zhao, Huabin Wang, Weili Zhang and Jiaguang Han
  Physical Chemistry Chemical Physics 20(42):27205-27213 PDF 2018

18. Broadband terahertz rotator with an all-dielectric metasurface
Quanlong Yang, Xieyu Chen, Quan Xu, Chunxiu Tian, Yuehong Xu, Longqing Cong, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Caihong Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Photonics Research 6(11):1056-1061 PDF 2018

17. Electrically triggered tunable terahertz band-pass filter based on VO2 hybrid metamaterial
Fangrong Hu, He Wang, Xiaowen Zhang, Xinlong Xu, Wenying Jiang, Qi Rong, Shuai Zhao, Mingzhu Jiang, Wentao Zhang, and Jiaguang Han
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 1:1 PDF 2018

16. Broadband large-modulation-depth low-current-triggered terahertz intensity modulator based on VO2 embedded hybrid metamaterials
Fangrong Hu, Yuanyuan Li, Xinlong Xu, Yuan Zhou, Ying Chen, Peidong Zhu, Shuai Zhao, Wenying Jiang, Wentao Zhang, Jiaguang Han, and Yuanzhi Chen
  Applied Physics Express 11(9):092004 PDF 2018

15. Antireflection-assisted all-dielectric terahertz metamaterial polarization converter
Jianchen Zi, Quan Xu, Qiu Wang, Chunxiu Tian, Yanfeng Li, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 113(10):101104 PDF 2018

14. Active control of polarization-dependent near-field coupling in hybrid metasurfaces
Xieyu Chen, Shuprio Ghosh, Quan Xu, Chunmei Ouyang, Yanfeng Li, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Abul K. Azad, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 113(6):061111 PDF 2018

13. Near-field manipulation of terahertz surface waves by metasurfaces [Invited]
Quan Xu, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Chunmei Ouyang, Yanfeng Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Chinese Optics Letters 16(5):050002 PDF 2018

12. Wave dynamics on toroidal surface
Dongyang Wang, Changxu Liu, Hongchao Liu, Jiaguang Han, and Shuang Zhang
  Optics Express 26(14):17820-17829 PDF 2018

11. All-optical active THz metasurfaces for ultrafast polarization switching and dynamic beam splitting
Longqing Cong, Yogesh Kumar Srivastava, Huifang Zhang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, and Ranjan Singh
  Light: Science & Applications 7:28 PDF 2018

10. Anisotropic Plasmonic Response of Black Phosphorus Nanostrips in Terahertz Metamaterials
Qingqing Fo, Ling Pan, Xieyu Chen, Quan Xu, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Liyuan Liu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Photonics Journal 10(3):4500709 PDF 2018

9. Reflective chiral meta-holography: multiplexing holograms for circularly polarized waves
Qiu Wang, Eric Plum, Quanlong Yang, Xueqian Zhang, Quan Xu, Yuehong Xu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Light: Science & Applications 7:25 PDF 2018

8. Tailoring mode interference in plasmon-induced transparency metamaterials
Meng Liu, Quanlong Yang, Quan Xu, Xieyu Chen, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Journal of Physics D: Applied Physics 51(17):4005 PDF 2018

7. Interferometric control of dual-band terahertz perfect absorption using a designed metasurface
Ming Kang, Huifang Zhang, Quanlong Yang, Weili Zhang, and Jiaguang Han
  Physical Review Applied 9(5):054018 PDF 2018

6. Terahertz polarization converter based on all-dielectric high birefringence metamaterial with elliptical air holes
Jianchen Zi, Quan Xu, Qiu Wang, Chunxiu Tian, Yanfeng Li, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Optics Communications 416:130-136 PDF 2018

5. Terahertz time-domain spectroscopy of L-histidine hydrochloride monohydrate
Siqi Zong, Guanhua Ren, Shaoping Li, Bo Zhang, Jianbing Zhang, Wenpeng Qi, Jiaguang Han, Hongwei Zhao
  Journal of Molecular Structure 1157:486-491 PDF 2018

4. Efficient Metacoupler for Complex Surface Plasmon Launching
Quan Xu, Xueqian Zhang, Minggui Wei, Guanhua Ren, Yuehong Xu, Yanfeng Li, Huabin Wang, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Metamaterials 6(5):1701117 PDF 2018

3. Surface plasmon mediated controllable spin-resolved transmission in meta-hole structures
Xiaoyu Xiong, Xueqian Zhang, Quan Xu, Quanlong Yang, Qiu Wang, Yuehong Xu, Huifang Zhang, Yanfeng Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Annalen der Physik 5(4):1700364 PDF 2018

2. All-dielectric Meta-Holograpms with Holographic images Transforming Longitudinally
Qiu Wang, Quan Xu, Xueqian Zhang, Chunxiu Tian, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  ACS Photonics 5(2):599-602 PDF 2018

1. High‐Efficiency Dielectric Metasurfaces for Polarization‐Dependent Terahertz Wavefront Manipulation
Huifang Zhang, Xueqian Zhang, Quan Xu, Chunxiu Tian, Qiu Wang, Yuehong Xu, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xixiang Zhang, Cong Hu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 6(1):1700773 PDF 2018

21. Polarization-independent all-silicon dielectric metasurfaces in the terahertz regime
Huifang Zhang, Xueqian Zhang, Quan Xu, Qiu Wang, Yuehong Xu, Minggui Wei, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Xixiang Zhang, Cong Hu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Photonics Research 6(1):24-29 PDF 2017

20. Terahertz spoof surface-plasmon-polariton subwavelength waveguide
Ying Zhang, Yuehong Xu, Chunxiu Tian, Quan Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Photonics Research 6(1):18-23 PDF 2017

19. Stretchable Photonic 'Fermi Arcs' in Twisted Magnetized Plasma
Lingbo Xia, Wenlong Gao, Biao Yang, Qinghua Guo, Hongchao Liu, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Shuang Zhang
  Laser & Photonics Reviews 12(1):1700226 PDF 2017

18. Dielectric properties of MgO-ZnO-TiO2-based ceramics at 1 MHz and THz frequencies
Shuang Wang, Quan Li, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Journal of Materials Science 52(16):9335–9343 PDF 2017

17. Full-State Controls of Terahertz Waves Using Tensor Coding Metasurfaces
Shuo Liu, Hao Chi Zhang, Lei Zhang, Quan Long Yang, Quan Xu, Jianqiang Gu, Yan Yang, Xiao Yang Zhou, Jiaguang Han, Qiang Cheng, Weili Zhang, and Tie Jun Cui
  ACS Applied Materials & Interfaces 9(25):21503–21514 PDF 2017

16. Multi-wavelength lenses for terahertz surface wave
Minggui Wei, Quanlong Yang, Quan Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 25(21):24872-24879 PDF 2017

15. All-Dielectric Meta-lens Designed for Photoconductive Terahertz Antennas
Qing Yu, Jianqiang Gu, Quanlong Yang, Ying Zhang, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, John F.O'Hara, and Weiling Zhang
  IEEE Photonics Journal 9(4):5900609 PDF 2017

14. Transmission and plasmonic resonances on quasicrystal metasurfaces
Ouanlong Yang, Jianqiang Gu, Yuehong Xu, Yanfeng Li, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguagn Han, and Weili Zhang.
  Optics Express 25(20):24173-24182 PDF 2017

13. Aperiodic-metamaterial-based absorber
Quanlong Yang, Xieyu Chen, Yanfeng Li, Xueqian Zhang, Yuehong, Xu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang.
  APL Materials 5(9):096107 PDF 2017

12. Polarization-controlled asymmetric excitation of surface plasmons
Quan Xu, Xueqian Zhang, QuanLong Yang, Chunxiu Tian, Yuehong Xu, JianBing Zhang, Hongwei Zhao, Yanfeng Li, Chunmei Quyang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optica 4(9):1044-1051 PDF 2017

11. Polarization-dependent electromagnetic responses in an A-shape metasurface
Ning Zhang, Quan Xu, Shaoxian Li, Chunmei Ouyang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 25(17):20689-20697 PDF 2017

10. Tailroing the plasmon-induced transparency resonances in terahertz metamaterials
Meng Liu, Zhen Tian, Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 25(17):19844-19855 PDF 2017

9. Broadband non-polarizing terahertz beam splitters with variable split ratio
Minggui Wei, Quan Xu, Qiu Wang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 111(7):071101 PDF 2017

8. Ultrathin metasurface-based carpet cloak for terahertz wave
Minggui Wei, Quanlong Yang, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 25(14):15635-15642 PDF 2017

7. Terahertz surface plasmon polariton waveguiding with periodic metallic cylinders
Ying Zhang, Shaoxian Li, Quan Xu, Chunxiu Tian, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 25(13):14397-14405 PDF 2017

6. Polarization and Frequency Multiplexed Terahertz Meta-Holography
Qiu Wang, Xueqian Zhang, Eric Plum, Quan Xu, Minggui Wei, Yuehong Xu, Huifang Zhang, Yi Liao, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 5(14):1700277 PDF 2017

5. Plasmonic Analog of Electromagnetically Induced Transparency in Stereo Metamaterials
Dachuan Liang, Huifang Zhang, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 23(4):4700907 PDF 2017

4. Broadband and Robust Metalens with Nonlinear Phase Profiles for Efficient Terahertz Wave Control
Quanlong Yang, Jianqiang Gu, Yuehong Xu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 5(10):1601084 PDF 2017

3. Superconductive PT-symmetry phase transition in metasurfaces
Dongyang Wang, Chun Li, Caihong Zhang, Ming Kang, Xueqian Zhang, Biaobing Jin, Zhen Tian, Yanfeng Li, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 110(2):021104 PDF 2017

2. Coherent Control of Optical Spin-to-Orbital Angular Momentum Conversion in Metasurface
Huifang Zhang, Ming Kang, Xueqian Zhang, Wengao Guo, Changgui Lv, Yanfeng Li, Weili Zhang, and Jiaguang Han
  Advanced Materials 29(6):1604252 PDF 2017

1. Polarization-controlled Surface Plasmon Holography
Quan Xu, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, J. Li, S. Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Laser Photonics & Reviews 11(1):1600212 PDF 2017

23. Near-field surface plasmons on quasicrystal metasurfaces
QuanlongYang, Xueqian Zhang, Shaoxian Li, Quan Xu, Ranjan Singh, Yongmin Liu, Yanfeng Li, Sergey S. Kruk, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Scientific Reports 6(1):26 PDF 2016

22. Unexpectedly Enhanced Solubility of Aromatic Amino Acids and Peptides in an Aqueous Solution of Divalent Transition-Metal Cations
Guosheng Shi, Yaru Dang, Tingting Pan, Xing Liu, Hui Liu, Shaoxian Li, Lijuan Zhang, Hongwei Zhao, Shaoping Li, Jiaguang Han, Renzhong Tai, Yiming Zhu, Jichen Li, Qing Ji, R. A. Mole, Dehong Yu, and Haiping Fang
  Physical Review Letters 117(23):238102 PDF 2016

21. Plasmonic metalens based on coupled resonators for focusing of surface plasmons
Quan Xu, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Quan Li, Yanfeng Li, Chunmei Ouyang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Wentao Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Scientific Reports 6:37861 PDF 2016

20. Broadband and wide-angle RCS reduction using a 2-bit coding ultrathin metasurface at terahertz frequencies
Lanju Liang, Minggui Wei, Xin Yan, Dequan Wei, Dachuan Liang, Jiaguang Han, Xin Ding, GaoYa Zhang, and Jianquan Yao
  Scientific Reports 6:39252 PDF 2016

19. Experimental study on the transition of plasmonic resonance modes in double-ring dimers by conductive junctions in the terahertz regime
Huifang Zhang, Chun Li, Caihong Zhang, Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Biaobing Jin, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 24(24):27415-27422 PDF 2016

18. Determination of plane stress state using terahertz time-domain spectroscopy
Zhiyong Wang, Kai Kang, Shibin Wang, Lin'an Li, Ningning Xu, Jiaguang Han, Mingxia He, Liang Wu, and Weili Zhang
  Scientific Reports 6:36308 PDF 2016

17. Frequency-Dependent Dual-Functional Coding Metasurfaces at Terahertz Frequencies
Shuo Liu, Lei Zhang, Quan Long Yang, Quan Xu, Yan Yang, Ahsan Noor, Qian Zhang, Shahid Iqbal, Xiang Wan, Zhen Tian, Wen Xuan Tang, Qiang Cheng, Jia Guang Han, Wei Li Zhang, and Tie Jun Cui
  Advanced Optical Materials 4(12):1965-1973 PDF 2016

16. Convolution Operations on Coding Metasurface to Reach Flexible and Continuous Controls of Terahertz Beams
Shuo Liu, Tie Jun Cui, Lei Zhang, Quan Xu, Qiu Wang, Xiang Wan, Jian Qiang Gu, Wen Xuan Tang, Mei Qing Qi, Jia Guang Han, Wei Li Zhang, Xiao Yang Zhou, and Qiang Cheng
  Advanced Science 3(10):1600156 PDF 2016

15. Anomalous Refraction and Nondiffractive Bessel-Beam Generation of Terahertz Waves through Transmission-Type Coding Metasurfaces
Shuo Liu, Ahsan Noor, Liang Liang Du, Lei Zhang, Quan Xu, Kang Luan, Tian Qi Wang, Zhen Tian, Wen Xuan Tang, Jia Guang Han, and Wei Li Zhang, Xiao Yang Zhou, Qiang Cheng, and Tie Jun Cui
  ACS Photonics 3(10):1968-1977 PDF 2016

14. Free-Standing Metasurfaces for High-Efficiency Transmitarrays for Controlling Terahertz Waves
Shuo Liu, Qiang Cheng, Quan Xu, Tianqi Wang, Liangliang Du, Kang Luan, Yuehong Xu, Di Bao, Xiaojian Fu, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Tiejun Cui
  Advanced Optical Materials 4(3):384-390 PDF 2016

13. Frequency-agile electromagnetically induced transparency analogue in terahertz metamaterials
Quan Xu, Xiaoqiang Su, Chunmei Ouyang, Ningning Xu, Wei Cao, Yuping Zhang, Quan Li, Cong Hu, Jianqiang Gu, Zhen Tian,Abul K. Azad, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Letters 41(19):4562-4565 PDF 2016

12. Broadband metasurface holograms: toward complete phase and amplitude engineering
Qiu Wang, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Scientific Reports 6:32867 PDF 2016

11. Monolayer graphene sensing enabled by the strong Fano-resonant metasurface
Quan Li, Longqing Cong, Ranjan Singh, Ningning Xu, Wei Cao, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Liangliang Du, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Nanoscale 8(39):17278-17284 PDF 2016

10. Pancharatnam–Berry Phase Induced Spin-Selective Transmission in Herringbone Dielectric Metamaterials
Mitchell Kenney, Shaoxian Li, Xueqian Zhang, Xiaoqiang Su, Teun-Teun Kim, Dongyang Wang, Dongmin Wu, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, Weili Zhang, Hongbo Sun, and Shuang Zhang
  Advanced Materials 28(43):9567-9572 PDF 2016

9. A Broadband THz-TDS System Based on DSTMS Emitter and LTG InGaAs/InAlAs Photoconductive Antenna Detector
Ying Zhang, Xiaoling Zhang, Shaoxian Li, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Mingxia He, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Scientific Reports 6:26949 PDF 2016

8. High Performance Infrared Plasmonic Metamaterial Absorbers and Their Applications to Thin-film Sensing
Weisheng Yue, Zhihong Wang, Yang Yang, Jiaguang Han, Jingqi Li, Zaibing Guo, Hua Tan, and Xi-Xiang Zhang
  Plasmonics 11(6):1557-1563 PDF 2016

7. Anisotropic coding metamaterials and their powerful manipulation of differently polarized terahertz waves
Shuo Liu, Tie Jun Cui, Quan Xu, Di Bao, Liangliang Du, Xiang Wan, Wen Xuan Tang, Chunmei Ouyang, Xiao Yang Zhou, Hao Yuan, Hui Feng Ma, Wei Xiang Jiang, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Qiang Cheng
  Light: Science & Applications 5:e16076 PDF 2016

6. A dynamically tunable terahertz metamaterial absorber based on an electrostatic MEMS actuator and electrical dipole resonator array
Fangrong Hu, Ningning Xu, Weiming Wang, Yue ’e Wang, Wentao Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Journal of Micromechanics and Microengineering 26(2):025006 PDF 2016

5. Asymmetric excitation of surface plasmons by dark mode coupling
Xueqian Zhang, Quan Xu, Quan Li, Yuehong Xu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Yongmin Liu, Shuang Zhang, Xixiang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Science Advances 2(2):e1501142 PDF 2016

4. Magnetic-field dependence of strongly anisotropic spin reorientation transition in NdFeO3: a terahertz study
Junjie Jiang, Gaibei Song, Dongyang Wang, Zuanming Jin, Zhen Tian, Xian Lin, Jiaguang Han, Guohong Ma, Shixun Cao, and Zhenxiang Cheng
  Journal of Physics: Condensed Matter 28(11):116002 PDF 2016

3. Resonance control of mid-infrared metamaterials using arrays of split-ring resonator pairs
Weisheng Yue, Zhihong Wang, John Whittaker, Fredrik Schedin, Zhipeng Wu, and Jiaguang Han
  Nanotechnology 27(5):55303 PDF 2016

2. Polarization-independent terahertz wave modulator based on graphene-silicon hybrid structure
Liangliang Du, Quan Li, Shaoxian Li, Fangrong Hu, Xianming Xiong, Yanfeng Li, Wentao Zhang, and Jiaguang Han
  Chinese Physics B 25(2):027301 PDF 2016

1. 基于光导微探针的近场/远场可扫描太赫兹光谱技术
许悦红,张学迁,王球,田震,谷建强,欧阳春梅,路鑫超,张文涛,韩家广,张伟力
  物理学报 65(3):036803 PDF 2016

13. 基于石墨烯的太赫兹分光主动控制
杜亮亮,李泉,李绍限,胡放荣,熊显名,张文涛,韩家广
  核技术 38(12):120502 PDF 2015

12. Anomalous Surface Wave Launching by Handedness Phase Control
Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Weisheng Yue, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Materials 27(44):7123-7129 PDF 2015

11. A Tunable Dispersion-Free Terahertz Metadevice with Pancharatnam–Berry-Phase-Enabled Modulation and Polarization Control
Longqing Cong, Ningning Xu, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Ranjan Singh
  Advanced Materials 27(42):6630-6636 PDF 2015

10. A Broadband Metasurface-Based Terahertz Flat-Lens Array
Qiu Wang, Xueqian Zhang, Yuehong Xu, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Weisheng Yue, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Optical Materials 3(6):779-785 PDF 2015

9. Active metasurface terahertz deflector with phase discontinuities
Xiaoqiang Su, Chunmei Ouyang, Ningning Xu, Wei Cao, Xin Wei, Guofeng Song, Jianqiang Gu, Zhen Tian, John F. O’Hara, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 23(21):27152-27158 PDF 2015

8. Mapping the near-field propagation of surface plasmons on terahertz metasurfaces
Yuehong Xu, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Chunmei Ouyang, Yanfeng Li, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 107(2):021105 PDF 2015

7. Active graphene–silicon hybrid diode for terahertz waves
Quan Li, Zhen Tian, Xueqian Zhang, Ranjan Singh, Liangliang Du, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Nature Communications 6:7082 PDF 2015

6. Electromagnetically induced absorption in a three-resonator metasurface system
Xueqian Zhang, Ningning Xu, Kenan Qu, Zhen Tian, Ranjan Singh, Jiaguang Han, Girish S. Agarwal, and Weili Zhang
  Scientific Reports 5:10737 PDF 2015

5. Dynamic mode coupling in terahertz metamaterials
Xiaoqiang Su, Chunmei Ouyang, Ningning Xu, Siyu Tan, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Fengping Yan, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Scientific Reports 5:10823 PDF 2015

4. Dual control of active graphene–silicon hybrid metamaterial devices
Quan Li,Zhen Tian, Xueqian Zhang, Ningning Xu, Ranjan Singh, Jianqiang Gu, Peng Lv, Lin-Bao Luo, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Carbon 90:146-153 PDF 2015

3. Terahertz probes of magnetic field induced spin reorientation in YFeO3 single crystal
Xian Lin, Junjie Jiang, Zuanming Jin, Dongyang Wang, Zhen Tian, Jiaguang Han, Zhenxiang Cheng, and Guohong Ma
  Applied Physics Letters 106(9):092403 PDF 2015

2. Broadband Terahertz Transparency in a Switchable Metasurface
Xiaoqiang Su, Chunmei Ouyang, Ningning Xu, Siyu Tan, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, Fengping Yan, and Weili zhang
  IEEE Photonics Journal 7(1):5900108 PDF 2015

1. Terahertz Time-Domain Spectroscopy and Quantitative Analysis of Metal Gluconates
Shaoxian Li, Jingqi Yang, Hongwei Zhao, Na Yang, Dandan Jing, Jianbing Zhang, Qingnuan Li, and Jiaguang Han
  Applied Spectroscopy 69(1):52-57 PDF 2015

9. 缩比模型的宽频时域太赫兹雷达散射截面 (RCS) 研究
梁达川,魏明贵,谷建强,尹治平,欧阳春梅,田震,何明霞,韩家广,张伟力
  物理学报 63(21):85-94 PDF 2014

8. Molecular Recognition and Interaction between Uracil and Urea in Solid-State Studied by Terahertz Time-Domain Spectroscopy
Jingqi Yang, Shaoxian Li, Hongwei Zhao, Bo Song, Guoxin Zhang, Jianbing Zhang, Yiming Zhu, and Jiaguang Han
  Journal of Physical Chemistry A 118(46):10927-10933 PDF 2014

7. Efficient flat metasurface lens for terahertz imaging
Quanlong Yang, Jianqiang Gu, Dongyang Wang, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Ranjan Singh, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 22(21):25931-25939 PDF 2014

6. Terahertz superconducting metamaterials for magnetic tunability
Dongyang Wang, Zhen Tian, Caihong Zhang, Xiaoqing Jia, Biaobing Jin, Jianqiang Gu, Jiaguang Han and Weili zhang
  Journal of Optics 16(9):094013 PDF 2014

5. Manifestation of PT Symmetry Breaking in Polarization Space with Terahertz Metasurfaces
Mark Lawrence, Ningning Xu, Xueqian Zhang, Longqing Cong, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Shuang Zhang
  Physical Review Letters 113(9):093901 PDF 2014

4. Broadband Metasurfaces with Simultaneous Control of Phase and Amplitude
Lixiang Liu, Xueqian Zhang, Mitchell Kenney, Xiaoqiang Su, Ningning Xu, Chunmei Ouyang, Yunlong Shi, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Shuang Zhang
  Advanced Materials 26(29):5031-5036 PDF 2014

3. L-天冬酰胺及其一水合物的太赫兹光谱研究
杨静琦,李绍限,赵红卫,张建兵,杨娜,荆丹丹,王晨阳,韩家广
  物理学报 63(13):133203 PDF 2014

2. Electrically tunable resonant terahertz transmission in subwavelength hole arrays
Zhang Ying, Liu Yingkai, and Han Jiaguang
  Chinese Physics B 23(6):067301 PDF 2014

1. Highly flexible broadband terahertz metamaterial quarter-wave plate
Longqing Cong, Ningning Xu, Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Jiaguang Han and Weili Zhang
  Laser Photonics Reviews 8(4):626-632 PDF 2014

10. A Metamaterial-Based Terahertz Low-Pass Filter With Low Insertion Loss and Sharp Rejection
Zhihua Zhu, Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 3(6):832-837 PDF 2013

9. Plasmon-induced transparency in terahertz metamaterials
Huihui Jing, Zhihua Zhu, Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, Weili Zhang
  Science China 56(12):120406 PDF 2013

8. 宽频时域太赫兹雷达
梁达川,谷建强,韩家广,田 震,欧阳春梅,何明霞,张伟力
  中国激光 40(9):9060001 PDF 2013

7. A perfect metamaterial polarization rotator
Longqing Cong, Wei Cao, Xueqian Zhang, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 103(17):171107 PDF 2013

6. Nonlinear response of superconducting NbN thin film and NbN metamaterial induced by intense terahertz pulses
Caihong Zhang, Biaobing Jin, Jiaguang Han, Iwao Kawayama, Hironaru Murakami, Xiaoqing Jia, Lanju Liang, Lin Kang, Jian Chen, Peiheng Wu, and Masayoshi Tonouchi
  New Journal of Physics 15:055017 PDF 2013

5. Plasmon-induced transparency in metamaterials: Active near field coupling between bright superconducting and dark metallic mode resonators
Wei Cao, Ranjan Singh, Caihong Zhang, Jiaguang Han, Masayoshi Tonouchi, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 103(10):101106 PDF 2013

4. Broadband Terahertz Wave Deflection Based on C-shape Complex Metamaterials with Phase Discontinuities
Xueqian Zhang, Zhen Tian, Weisheng Yue, Jianqiang Gu, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Advanced Materials 25(33):4567-4572 PDF 2013

3. Broadband plasmon induced transparency in terahertz metamaterials
Zhihua Zhu, Xu Yang, Jianqiang Gu, Jun Jiang, Weisheng Yue, Zhen Tian, Masayoshi Tonouchi, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Nanotechnology 24(21):214003 PDF 2013

2. Polarization-Independent Plasmon-Induced Transparency in a Fourfold Symmetric Terahertz Metamaterial
Xueqian Zhang, Quan Li, Wei Cao, Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 19(1):8400707 PDF 2013

1. Terahertz nonlinear superconducting metamaterials
Caihong Zhang, Biaobing Jin, Jiaguang Han, Iwao Kawayama, Hironaru Murakami, JingboWu, Lin Kang, Jian Chen, Peiheng Wu, and Masayoshi Tonouchi
  Applied Physics Letters 102(8):081121 PDF 2013

11. Improved surface-enhanced Raman scattering on arrays of gold quasi-3D nanoholes
Weisheng Yue, Yang Yang, Zhihong Wang, Jiaguang Han, Ahad Syed, Longqing Chen, Kimchong Wong and Xianbin Wang
  Journal of Physics D 45(42):425401 PDF 2012

10. Manipulating polarization states of terahertz radiation using metamaterials
Longqing Cong, Wei Cao, Zhen Tian, Jianqiang Gu,Jiaguang Han,and Weili Zhang
  New Journal of Physics 14:115013 PDF 2012

9. New assembly route for three-dimensional metamaterials obtained through effective medium theory
Zang Yuan-Zhang, He Ming-Xia, Gu Jian-Qiang, Tian Zhen, and Han Jia-Guang
  Chinese Physics B 21(11):117802 PDF 2012

8. An approach for mechanically tunable, dynamic terahertz bandstop filters
Quan Li, Xueqian Zhang, Wei Cao, Akhlesh Lakhtakia, John F. O’Hara, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics A 107(2):285-291 PDF 2012

7. An active hybrid plasmonic metamaterial
Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Abul. K. Azad, Jiaguang Han, Antoinette J. Taylor, John F. O’Hara, and Weili Zhang
  Optical Society of America 2(1):31-37 PDF 2012

6. Equivalent circuit analysis of terahertz metamaterial filters
Xueqian Zhang, Quan Li, Wei Cao, Weisheng Yue, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Chinese Optics Letters 9(11):110012 PDF 2012

5. Electromagnetically induced transparency in terahertz plasmonic metamaterials via dual excitation pathways of the dark mode
Xiaojun Liu, Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Yingfang Ma, Jun Zhu, Zhen Tian, Mingxia He, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 100(13):131101 PDF 2012

4. Distinguishing octane grades in gasoline using terahertz metamaterials
J. Li, Z. Tian, Y. Chen, W. Cao, and Z. Zeng
  Applied Optics 51(16):3258-3262 PDF 2012

3. Active control of electromagnetically induced transparency analogue in terahertz metamaterials
Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Xiaojun Liu, Xueqian Zhang, Yingfang Ma, Shuang Zhang, Stefan A. Maier, Zhen Tian, Abul K. Azad, Hou-Tong Chen, Antoinette J. Taylor, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Nature Communications 3:1151 PDF 2012

2. Bilayer-fish-scale ultrabroad terahertz bandpass filter
Xueqian Zhang, Jianqiang Gu, Wei Cao, Jiaguang Han, Akhlesh Lakhtakia, and Weili Zhang
  Optics Letters 37(5):906-908 PDF 2012

1. Robust Large Dimension Terahertz Cloaking
Dachuan Liang, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Yuanmu Yang, Shuang Zhang, and Weili Zhang
  Advanced Materials 24(7):916-921 PDF 2012

9. Terahertz Response of Ferroelectric Nanofibers
Zhen Tian, Kun Xin, Mingwei Wang, Jiaguang Han, Haizhen Wang, Z. Ryan Tian, and Weili Zhang
  Journal of Nanoscience and Nanotechnology 11(11):9636-9640 PDF 2011

8. Negative refractive index in chiral spiral metamaterials at terahertz frequencies
Mingxia He Jiaguang Han, Zhen Tian, Jianqiang Gu, and Qirong Xing
  Optik 122(18):1676-1679 PDF 2011

7. Composite metamaterials with tunable chiral properties at terahertz frequencies
Jiaguang Han, ZhenTian, Jianqiang Gu, Mingxia He, and Weili Zhang
  Chinese Optics Letters 9:S10401 PDF 2011

6. LC resonance modulation in asymmetric double split-ring resonator metamaterials
Yuanmu Yang, Ran Huang, Longqing Cong, Zhihua Zhu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Ranjan Singh, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  OSA/CLEO PDF 2011

5. Dynamic Variation of Plasmon-Induced Transparency in Terahertz Metamaterials
Zhongyang Li, Yingfang Ma, Ran Huang, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  OSA/CLEO PDF 2011

4. Plasmon-induced transparency in twisted Fano terahertz metamaterials
Yingfang Ma, Zhongyang Li, Yuanmu Yang, Ran Huang, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optical Materials Express 1(3):391-399 PDF 2011

3. Thermal broadband tunable Terahertz metamaterials
Jun Zhu, Jiaguang Han, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Zhongyong Chen, and Weili Zhang
  Optics Communications 284(12):3129-3133 PDF 2011

2. Manipulating the plasmon-induced transparency in terahertz metamaterials
Zhongyang Li, Yingfang Ma, Ran Huang, Ranjan Singh, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Optics Express 19(9):8912-8919 PDF 2011

1. Modulating the fundamental inductive-capacitive resonance in asymmetric double-split ring terahertz metamaterials
Yuanmu Yang, Ran Huang, Longqing Cong, Zhihua Zhu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 98(12):121114 PDF 2011

9. Localized Plasmonic Properties of Subwavelength Geometries Resonating at Terahertz Frequencies
Xinchao Lu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 17(1):119-129 PDF 2010

8. Terahertz Superconductor Metamaterial
Jianqiang Gu, Ranjan Singh, Zhen Tian, Wei Cao, Qirong Xing, Mingxia He, Jingwen W. Zhang, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 97(7):071102 PDF 2010

7. Random terahertz metamaterials
Ranjan Singh, Xinchao Lu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, and Weili Zhang
  Journal of Optics A-Pure and Applied Optics 12(1):015101 PDF 2010

6. Cryogenic temperatures as a path toward high-Q terahertz metamaterials
Ranjan Singh, Zhen Tian, Jiaguang Han, Carsten Rockstuhl, Jianqiang Gu, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 96(7):071114 PDF 2010

5. Large dynamic resonance transition between surface plasmon and localized surface plasmon modes
Zhen Tian, Abul K. Azad, Xinchao Lu, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Qirong Xing, Antoinette J. Taylor, John F. O’Hara, and Weili Zhang
  Optics Express 18(12): 12482-12488 PDF 2010

4. Role of mode coupling on transmission properties of subwavelength composite hole-patch structures
Changlei Wang,Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Qirong Xing, Zhen Tian, Feng Liu, Lu Chai, Yanfeng Li, Minglie Hu, Qingyue Wang, Xinchao Lu, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 96(25):251102 PDF 2010

3. Broadband Terahertz Pulses Generated by a Compact Femtosecond Photonic Crystal Fiber Amplifier
Feng Liu, You-Jian Song, Qi-Rong Xing, Ming-Lie Hu, Yan-Feng Li, Chang-Lei Wang, Lu Chai, Wei-Li Zhang, Aleksei M. Zheltikov, and Ching-yue Wang
  IEEE Photoncis Technology Letters 22(11):814-816 PDF 2010

2. Multimode transmission in complementary plasmonic structures at terahertz frequencies
Zhongxiang Zhang, Kam Tai Chan, Yanxia Cui, Sailing He, Changlei Wang, Qirong Xing, and Qingyue Wang
  Applied Physics Letters 96(7):073506 PDF 2010

1. Application of Terahertz Time-Domain Spectroscopy in Intracellular Metabolite Detection
Wang C, Gong J, Xing Q, Li Y, Liu F, Zhao X, Chai L, Wang C, and Zheltikov AM
  Journal of Biophotonics 3(10-11):641-645 PDF 2010

22. Terahertz localized plasmonic properties of subwavelength ring and coaxial geometries
Xinchao Lu and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 94(18):181106 PDF 2009

21. Terahertz optics: Terahertz phase modulator
Carsten Rockstuhl and Weili Zhang
  Nature Photonics 3(3):130–131 PDF 2009

20. Effective Properties of Terahertz Double Split-Ring Resonators at Oblique Incidence
Christoph Menzel, Ranjan Singh, Carsten Rockstuhl, Weili Zhang, and Falk Lederer
  Journal of the Optical Society of America B 26(12):B143-B147 PDF 2009

19. KTiOPO4晶体的太赫兹光学声子振荡特性研究
桑梅,樊亮,路鑫超,张伟力
  光子学报 38(6):1344-1348 PDF 2009

18. Analogue of electromagnetically induced transparency in a terahertz metamaterial
Sher-Yi Chiam, Ranjan Singh, Carsten Rockstuhl, Falk Lederer, Weili Zhang, and Andrew A. Bettiol
  Physical Review B 80(15):153103 PDF 2009

17. The impact of nearest neighbor interaction on the resonances in terahertz metamaterials
Ranjan Singh, Carsten Rockstuhl, Falk Lederer, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 94(2):021116 PDF 2009

16. Coupling between a dark and a bright eigenmode in a terahertz metamaterial
Ranjan Singh, Carsten Rockstuhl, Falk Lederer, and Weili Zhang
  Physical Review B 79(8):085111 PDF 2009

15. Negative refractive index in chiral metamaterials
Shuang Zhang, Yong-Shik Park, Jensen Li, Xinchao Lu, Weili Zhang, and Xiang Zhang
  Physical Review Letters 102(2):023901 PDF 2009

14. KTP与RTP晶体的太赫兹时域频谱振荡特性比较
桑梅,邱金晖,杨天新,路鑫超,张伟力
  中国激光 37:389 PDF 2009

13. Increased Frequency Shifts in High Aspect Ratio Terahertz Split Ring Resonators
Sher-Yi Chiam, Ranjan Singh, Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Weili Zhang, and Andrew Bettiol
  Applied Physics Letters 94(6):064102 PDF 2009

12. Magnetic and magnetothermal tunabilities of subwavelength-hole arrays in a semiconductor sheet
Jiaguang Han, Akhlesh Lakhtakia, Zhen Tian, Xinchao Lu, and Weili Zhang
  Optics Letters 34(9):1465-1467 PDF 2009

11. Power scaling of THz pulses based on a compact femtosecond photonic crystal fiber laser
Feng Liu, Youjian Song, Minglei Hu, Yanfeng Li, Weili Zhang, Qirong Xing, Changlei Wang, Yuebin Wang, Lu Chai, and Qingyue Wang
  CLEO/Pacific Rim PDF 2009

10. Broadband resonant terahertz transmission in a composite metal-dielectric structure
Jiaguang Han, Jianqiang Gu, Xinchao Lu, Mingxie He, Qirong Xing, and Weili Zhang
  Optics Express 17(19):16527-16534 PDF 2009

9. Surface plasmon enhanced terahertz spectroscopic distinguishing between isotopes
Zhen Tian, Jiaguang Han, Xinchao Lu, Jianqiang Gu, Qirong Xing, and Weili Zhang
  Chemical Physics Letters 475(1-3):132-134 PDF 2009

8. Study of optical and dielectric properties of annealed ZnO nanoparticles in the terahertz regime
Mingwei Wang, Boon Kuan Woo, Zhen Tian, Jiaguang Han, Wei Chen, and Weili Zhang
  Optoelectronics Letters 5(6):430–433 PDF 2009

7. Terahertz metamaterial with asymmetric transmission
Ranjan Singh, E. Plum, C. Menzel, Carsten Rockstuhl, Abul K. Azad, Falk Lederer, Weili Zhang, and N. I. Zheludev
  Physical Review B 80(15):153104 PDF 2009

6. A close-ring pair terahertz metamaterial resonating at normal incidence
Jianqiang Gu, Jiaguang Han, Xinchao Lu, Ranjan Singh, Zhen Tian, Qirong Xing, and Weili Zhang
  Optics Express 17(22):20307-20312 PDF 2009

5. Ultrafast optical control of terahertz surface plasmons in subwavelength hole-arrays at room temperature
Abul Azad, Hou-Tong Chen, Satish Kasarla, Antoinette Taylor, John O Hara, Zhen Tian, Xinchao Lu, Weili Zhang, Hong Lu, and Arthur Gossar
  Applied Physics Letters 95(1):011105 PDF 2009

4. Spiral-type terahertz antennas and the manifestation of the Mushiake principle
Ranjan Singh, Carsten Rockstuhl, Christoph Menzel, Todd P. Meyrath, Mingxia He, Harald Giessen, Falk Lederer, and Weili Zhang
  Optics Express 17(12):9971-9980 PDF 2009

3. Flexible quasi-three-dimensional terahertz electric metamaterials
Abul K. Azad, Hou-Tong Chen, Xinchao Lu, Jianqiang Gu, Nina R. Weisse-Bernstein, Elshan Akhadov, Antoinette J. Taylor, Weili Zhang, and John F. O' Hara
  Terahertz Science and Technology 2(1):15-22 PDF 2009

2. Semiconductor split-ring resonators for thermally tunable terahertz metamaterials
Jiaguang Han and A. Akhlesh
  Journal of Modern Optics 56(4):554-557 PDF 2009

1. Periodic optical delay line based on a tilted parabolic generatrix helicoid reflective mirror
Yuebin Wang, Changlei Wang, Qirong Xing, Feng Liu, Yanfeng Li, Lu Chai, Qingyue Wang, Fengzhou Fang, and Xiaodong Zhang
  Applied Optics 48(11):1998-2005 PDF 2009

17. Resonant terahertz transmission in plasmonic arrays of subwavelength holes
Weili Zhang
  The European Physics Journal of Applied Physics 43(1):1-18 PDF 2008

16. Resonant terahertz reflection of periodic arrays of subwavelength metallic rectangles
Xinchao Lu, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 92(12):121103 PDF 2008

15. Terahertz Time-domain Spectroscopy Signature of Animal Tissues
He Mingxia, Li Meng, Zhang Weili
  PIERS 2008 Hangzhou Online 4:274-277 PDF 2008

14. Terahertz transmission in subwavelength holes of asymmetric metal-dielectric interfaces: The effect of a dielectric layer
Jiaguang Han, Xinchao Lu, and Weili Zhang
  Journal of Applied Physics 103(3):033108 PDF 2008

13. Spectral Properties of Thick Split Ring Resonators in the THz regime
Sher-Yi Chiam, Jiaguang Han, Ranjan Singh, Weili Zhang, Thomas Osipowicz, and Andrew A. Bettiol
  Terahertz Technology and Applications 6893:68930A PDF 2008

12. 超快太赫兹表面等离子波与非谐振传输场的耦合
韩家广,路鑫超,A. K. Azad,宫沐菲,张伟力
  科学通报 53(1):56-60 PDF 2008

11. Effect of metal permittivity on resonant properties of terahertz metamaterials
Ranjan Singh, Abul K. Azad, John F. O’Hara, Antoinette J. Taylor, and Weili Zhang
  Optics Letters 33(13):1506-1508 PDF 2008

10. Optically thin terahertz metamaterials
Ranjan Singh, Evgenya Smirnova, Antoinette J. Taylor, John F. O’Hara, and Weili Zhang
  Optics Express 16(9):6537-6543 PDF 2008

9. The Role of Non-resonant Effect in Terahertz Transmission through Subwavelength Holes
Jiaguang Han, X. Lu, A. Azad, M. Gong, and W. Zhang
  PIERS Online 4(4):481-484 PDF 2008

8. Terahertz dielectric properties of MgO nanocrystals
Jiaguang Han, Boon Kuan Woo, Wei Chen, Mei Sang, Xinchao Lu, and Weili Zhang
  Journal of Physical Chemistry C 16(45):17512-17516 PDF 2008

7. Probing negative refractive index of metamaterials by terahertz time-domain spectroscopy
Jiaguang Han
  Optics Express 16(2):1354-1364 PDF 2008

6. Terahertz Metamaterials with Semiconductor Split-Ring Resonators for Magnetostatic Tunability
Jiaguang Han, A. Akhlesh, and Cheng-Wei Qiu
  Optics Express 16(19): 14390-14396 PDF 2008

5. Thin-film sensing with planar terahertz metamaterials: sensitivity and limitations
John F. O’Hara, Ranjan Singh, Igal Brener, Evgenya Smirnova, Jiaguang Han, Antoinette J. Taylor, and Weili Zhang
  Optics Express 16(3):1786-1795 PDF 2008

4. Terahertz Response of Bulk and Nanostructured ZnO
Jiaguang Han, W. Chen, J. Zhang, M. He, A. Azad, S. Ray and W. Zhang
  PIER Online 4(3):391-395 PDF 2008

3. Quantitative analysis of Kerr nonlinearity and Kerr-like nonlinearity induced via terahertz generation in ZnTe
Zhen Tian, Changlei Wang, Qirong Xing, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Mingxia He, Lu Chai, Qingyue Wang, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 92(4):041106 PDF 2008

2. Femtosecond laser-induced cell fusion
Jixian Gong, Xueming Zhao, Qirong Xing, Fang Li, Huanyu Li, Yanfeng Li, Lu Chai, Qingyue Wang, and Aleksei Zheltikov
  Applied Physics Letters 92(9):093901 PDF 2008

1. Dielectric response in ferroelectric BaTiO3
Fan Wan, Jiaguang Han, and Zhiyuan Zhu
  Physics Letters A 372(12): 2137-2140 PDF 2008

12. Direct observation of a transition of a surface plasmon resonance from a photonic crystal effect
Weili Zhang, Abul K. Azad, Jiaguang Han, Jingzhou Xu, Jian Chen, and X.-C. Zhang
  Physical Review Letters 98(18):183901 PDF 2007

11. Resonant excitation of THz surface plasmons in subwavelength metal holes
Weili Zhang, A. Azad, and Jiaguang Han
  Active and Passive Electronic Components 2007:40249 PDF 2007

10. Terahertz dielectric properties and low-frequency phonon resonances of ZnO nanostructures
Jiaguang Han, Weili Zhang, Wei Chen, Sanith Ray, Jun Zhang, Mingxia He, Abul K. Azad, and Zhiyuan Zhu
  Journal of Physical Chemistry C 111(35):13000-13006 PDF 2007

9. A density functional study of C50 passivation
Zijian Xu, Wei Zhang, Zhiyuan Zhu, and Jiaguang Han
  Chemical Physics 331(1):111-124 PDF 2007

8. 从光子晶体效应到表面等离子波的实时演变
韩家广,张伟力,徐景周,陈坚,张希成
  物理 36(7):507-510 PDF 2007

7. Far-infrared characteristics of bulk and nanostructured wide-bandgap semiconductors
Jiaguang Han, Abul K. Azad, and Weili Zhang
  Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 2(3): 222-233 PDF 2007

6. Surface and bulk exciton recombination dynamics in GaN freestanding films via one- and two-photon excitations
Yongchun Zhong, Kam Sing Wong, Weili Zhang and D. C. Look
  Journal of Materials Science: Materials in Electronics 18(1):453-457 PDF 2007

5. Dielectric response of soft mode in ferroelectric SrTiO3
Jiaguang Han, Fan Wan, Zhiyuan Zhu, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 90(3):1527 PDF 2007

4. Valence of D5hC50 Fullerene
Zijian Xu, Jiaguang Han, Zhiyuan Zhu, and Wei Zhang
  The Journal of Physical Chemistry A 111(4):656-665 PDF 2007

3. Transmission Properties of metallic grating with subwavelength slits in THz frequency region
Dong Liang, Qirong Xing, Zhen Tian, Changlei Wang, Weili Zhang, Jianqiang Gu, Yanfeng Li, Lu Chai, Qingyue Wang, and Aleksei Zheltikov
  Active and Passive Electronic Components 2007:63139 PDF 2007

2. Mutual compensation of higher-order dispersion in chirped pulse amplification system with regenerative amplifier
Z. H. Sun, L. Chai, Z. G. Zhang, C. Y. Wang, W. L. Zhang, X. D. Xie, X. J. Huang, and X. D. Yuan
  Optics and Laser Technology 39(1):29-33 PDF 2007

1. Coupling between surface plasmons and non-resonant transmission in subwavelength holes at terahertz frequencies
Jiaguang Han, Abul K. Azad, Mufei Gong, Xinchao Lu, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 91(7):667 PDF 2007

8. Far-infrared characteristics of ZnS nanoparticles measured by terahertz time-domain spectroscopy
Jiaguang Han, Weili Zhang, Wei Chen, L. Thamizhmani, Abul K. Azad, and Zhiyuan Zhu
  Journal of Physical Chemistry B 110(5):1989-1993 PDF 2006

7. Effect of dielectric properties of metals on terahertz transmission through subwavelength hole arrays
Abul K. Azad, Yuguang Zhao, Weili Zhang, and Mingxia He
  Optics Letters 31(17):2637-2639 PDF 2006

6. Terahertz dielectric properties of high-resistivity single crystal ZnO
Abul K. Azad, Jiaguang Han, and Weili Zhang
  Applied Physics Letters 88(2):5447 PDF 2006

5. Endoscopic, rapid near-infrared optical tomography
Daqing Piao, Hao Xie, Weili Zhang, Jerzy S. Krasinski, Guolong Zhang, Hamid Dehghani, and Brian W. Pogue
  Optics Letters 31(19):2876-2878 PDF 2006

4. Radiative recombination and ultralong exciton photoluminescence lifetime in GaN freestanding film via two-photon excitation
Yongchun Zhong, Kam Sing Wong, Weili Zhang, and D. C. Look
  Applied Physics Letters 89(2):1687 PDF 2006

3. Transmission properties of terahertz pulses through subwavelength double split-ring resonators
Abul K. Azad, Jianming Dai, and Weili Zhang
  Optics Letters 31(5):634-636 PDF 2006

2. Optical and dielectric properties of ZnO tetrapod structures at terahertz frequencies
Jiaguang Han, Zhiyuan Zhu, Sanith Ray, Abul K. Azad, Weili Zhang, Mingxia He, Shihong Li and Yiping Zhao
  Applied Physics Letters 89(3):457 PDF 2006

1. Far-infrared signature of animal tissues characterized by terahertz time-domain spectroscopy
Mingxia He, Abul K. Azad, Shenghua Ye and Weili Zhang
  Optics Communications 259(1):389-392 PDF 2006